Noya Bilgisayar Kursu
"20 yıllık tecrübeyle..."

Yazılım Notları

yazılım notları

Yazılım Notları

Bu notları bir yazılımcının kısa notları olup, sistematik bir yapıya sahip değildir, bir anlam bütünlüğü de yoktur, Belirli bir seviyede olan yazılımcaya hatırlatma niteliğinde notlardır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
------------------------------------------
aktif sayfanın menü divinin farklı durması için
 
masterpage tarafı
<a href="iletisim.html" id="link4"> İLETİŞİM </a>
 
ilgili sayfaının baş kısmına 
<style type="text/css"> 
#link4 
    background-color:red; 
 
-----------------------------------------------
 
z-index position:absolute; ile çalışır
 
------------------------------------------------------
bir dropdownlist (ddl) için vt den True False Olma durumunu çekerek işaretleme
 
                    if (dr["kasa_kaydi"].ToString() == "True")
                    {
                        ddl_kasa_kaydi.Items.FindByValue("1").Selected = true;
                    }
                    else
                    {
                        ddl_kasa_kaydi.Items.FindByValue("0").Selected = true;
                    }
------------------------------------------------------------------
veri tabanından ilk sıradaki veriyi çeker
 
    void default_kasa()
    {
        #region //ilk sıradaki kasayı çekme
        SqlCommand kasalar = new SqlCommand("SELECT TOP 1 * FROM kasalar WHERE durumu='True' ORDER BY sira ASC", db.Ac());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(kasalar);
        DataTable dt = new DataTable();
        SqlDataReader kasa;
        kasa = kasalar.ExecuteReader();
        while (kasa.Read())
        {
            ddl_kasa.Items.FindByValue(kasa["defter_adi"].ToString()).Selected = true;
            lbl_kasa_kodu.Text = kasa["kasa_kodu"].ToString();
        }
        #endregion
    }
 
-----------------------------------------------------------------------
aspx tarafında if kullanımı eğer gelen değer şuna eşitse boş yap gibi
 
 <%# Eval("borc").ToString() == "0,00" ? "" : Eval("borc").ToString() %> 
 
------------------------------------------------
adwords tıklama ücreti ayarları 
 
alt reklam gurubu seçiliyken ANAHTAR KELİMELER ordan da anahtar kelimelerin üzerindeki tutarı tıklayarak
Reklam grubu için varsayılan teklifi kullanın seçeneğini işaretle sonra
Ayarlar / Teklif Verme (Maks TBM) yi değiştir
---------------------------------------
win10 klavye değiştirme
denetim masası/dil/seçenekler
 
----------------------------------------
win10 masa üstü simgeleri 
başlangıç/ayarlar/kişiselleştirme/temalar/masaüstü simge ayarları
 
-----------------------------------------
veri tabanınıdan True False durumunu ddl e aktarma
 
 if (dr["muhasebelestirme"].ToString() == "True")
                    {
                        ddl_muhasebelestirme.Items.FindByValue("1").Selected = true;
                    }
                    else
                    {
                        ddl_muhasebelestirme.Items.FindByValue("0").Selected = true;
                    }
 
------------------------------------------------
girilen vade tarihi bugünden önceki bir tarihse uyar        
 
var bugun = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyy");
        var vade = DateTime.Parse(this.Calendar3.SelectedDate.ToShortDateString());
        if (Convert.ToDateTime(vade)<=Convert.ToDateTime(bugun))
        {
            Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            alert(""Ödeme Tarihi bugün veya daha önceki bir tarih olamaz!""); 
            javascript:window.close(); 
            </script>");
            return;
        }
-----------------------------------------------
hem üzerine gelince değişen hemde popup açtın html link img button linki
 
<a href="#" onClick="MyWindow=window.open('cari-listesi.aspx','MyWindow','width=340,height=500'); return false;"> <img border="0" onmouseout="this.src='img/ara.png';" onmouseover="this.src='img/ara1.png';" alt="" src="img/ara.png" />     </a>
-----------------------------------------------
arama metni içeren alan
aşağıdaki kod hesap tablosundan hesap kodu alanından 102 ve 300 kodlu hesapları çeker
 
 void borc_kk_ile_odeme()
    {
        ListItem seciniz = new ListItem();
        seciniz.Selected = true;
        seciniz.Value = "sec";
        seciniz.Text = "seç";
        ddl_kk_ile_odeme_hs.Items.Add(seciniz);
        SqlCommand kodlar = new SqlCommand("SELECT * FROM hesap_plani WHERE (hesap_kodu LIKE '300%' OR hesap_kodu LIKE '102%' )  ", db.Ac());
        SqlDataReader kod;
        kod = kodlar.ExecuteReader();
        while (kod.Read())
        {
            ddl_kk_ile_odeme_hs.Items.Add(kod["hesap_kodu"].ToString());
        }
        ListItem ekle = new ListItem();
        ekle.Value = "ekle";
        ekle.Text = "Yeni Ekle";
        ddl_kk_ile_odeme_hs.Items.Add(ekle);
    }
 
-------------------------------------------------
Response.Redirect ile bir sayfayı popup olarak açma
 
string popup_Script = "<script language='javascript'>" + "window.open('../hesap_tablosu.aspx"  + "','CustomPopUp', " + "'fullscreen=no,height=330,width=350,top=250,left=250,scrollbars=yes, dependant = yes, alwaysRaised = yes, menubar=no,resizable=no')" + "</script>";
            Response.Write(popup_Script);
---------------------------------------------------
sabit bir sayfayı popup uyarı sayfası şeklinde ayarlama
 
<body onload="javascript: poponload()">
 
 
<script type="text/javascript">
function poponload()
{
  testwindow = window.open("", "mywindow", "location=1,status=1,scrollbars=1,width=350,height=400");
  testwindow.moveTo(0, 0);
 testwindow.document.write('<h1>Get outta here!</h1><a href="javascript:history.go(-1)">Go Back </a>');
}
</script>
 
----------------------------------------------
 
ddl e hem veritamanından ekleme hem seç ekleme hemde başka bir item ekleme
 
    void kasa_kodlari()
    {
        ListItem seciniz = new ListItem();
        seciniz.Selected = true;
        seciniz.Value = "seç";
        seciniz.Text = "seç";
        ddl_kasa.Items.Add(seciniz);
        #region kasa kodlarını çeker ve ddl e aktarır
        SqlCommand stok_kodlari = new SqlCommand("SELECT * FROM hesap_plani WHERE hesap_kodu LIKE '120%'   ", db.Ac());
        SqlDataReader kod;
        kod = stok_kodlari.ExecuteReader();
        while (kod.Read())
        {
            ddl_kasa.Items.Add(kod["hesap_kodu"].ToString());
        }
        ListItem yeni = new ListItem();
        yeni.Value = "ekle";
        yeni.Text = "Yeni Ekle";
        ddl_kasa.Items.Add(yeni);
        #endregion
    }
 
------------------------------------------
ara metni (içinde 120 geçen verilerin ddl e aktarılmasını sağlar
 
 void kasa_kodlari()
    {
        ListItem seciniz = new ListItem();
        seciniz.Selected = true;
        seciniz.Value = "seç";
        seciniz.Text = "seç";
        ddl_kasa.Items.Add(seciniz);
 
        #region kasa kodlarını çeker ve ddl e aktarır
        SqlCommand stok_kodlari = new SqlCommand("SELECT * FROM hesap_plani WHERE hesap_kodu LIKE '120%'   ", db.Ac());
        SqlDataReader kod;
        kod = stok_kodlari.ExecuteReader();
        while (kod.Read())
        {
            ddl_kasa.Items.Add(kod["hesap_kodu"].ToString());
        }
        #endregion
    }
 
--------------------------------------
aşağıdaki işlem birden fazla tabloda aynı alanı birleştirir ve içinden en yüksek değeri verir
 
    public int son_fno()
    {
        int result = 1;
        string sql = "Select fno from stok_hareketi UNION ALL Select fno from cari_hareketi";
        SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(sql, db.Ac());
        DataTable dt = new DataTable();
        adap.Fill(dt);
        result = Convert.ToInt32(dt.AsEnumerable().Max(row => row["fno"]));
        return result;
    }
 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        lbl_referans_no.Text = (son_fno()+1).ToString();
    }
 
------------------------------------
farklı iki tablodaki alanları birleştirir
 
Select fno from stok_hareketi UNION ALL Select fno from cari_hareketi
-------------------------------------
file upload ederken gönder butonuna bastıktan sonra loader resminin ekrana çıkması kodları
 
html tarafı
 
<script type="text/javascript">
window.onsubmit = function () {
    if (Page_IsValid) {
        var updateProgress = $find("<%= UpdateProgress1.ClientID %>");
        window.setTimeout(function () {
            updateProgress.set_visible(true);
        }, 100);
    }
}
</script>  
              
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
</asp:ScriptManager>
<asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server" AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel1">
<ProgressTemplate>
    <div class="modal">
        <div class="center">
            <img alt="" src="loader.gif" />
        </div>
    </div>
</ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>
 
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
<ContentTemplate>
    <div style="margin: 20px">
 
        <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
 
        <asp:RequiredFieldValidator ErrorMessage="Required" ControlToValidate="FileUpload1"
            runat="server" ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
        <br />
        <br />
        <asp:Button ID="btnUpload" Text="Submit" runat="server" OnClick="Upload" />
    </div>
</ContentTemplate>
<Triggers>
    <asp:PostBackTrigger ControlID="btnUpload" />
</Triggers>
</asp:UpdatePanel>
 
 
cs tarafı
   protected void Upload(object sender, EventArgs e)
{
    string fileName = System.IO.Path.GetFileName(FileUpload1.FileName);
    FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("~/Uploads/") + fileName);
}
----------------------------------
bir nesneyi bir button gibi bir nesneye bağlayarak belirli bür süre ekranda tutma
 
html tarafı
        <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager>
        <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server">
            <ProgressTemplate>
                <img src="Images/loading.gif" />
            </ProgressTemplate>
        </asp:UpdateProgress>
 
        <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
            <ContentTemplate>
            <asp:Button runat="server" Text="Button" OnClick="Unnamed1_Click" />
            </ContentTemplate>
        </asp:UpdatePanel>
 
 
cs tarafı
    protected void Unnamed1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(5000);
    }
----------------------------------
asx tarafından birden fazla if kullanarak bir çeşit bakiye hesaplama
 <%# Eval("borc").ToString() == Eval("alacak").ToString() ? "0" : Convert.ToDecimal(Eval("borc").ToString()) > Convert.ToDecimal(Eval("alacak").ToString()) ?  (Convert.ToDecimal(Eval("borc").ToString()) - Convert.ToDecimal(Eval("alacak").ToString())).ToString() : "" %>  
----------------------------------------
link içinde ltr literal kullanımı
 
<a onclick="return confirm('Silmek istediğinizden emin misiniz?');" title="Sil" href="sh_fisi_sil.aspx?fno=<asp:Literal ID="ltr_fno" runat="server"></asp:Literal>"> <img src="img/sil.png" /></a>
-------------------------------------
tex box ın için tıklayınca silinen yazı (placeholder)
 
 <asp:TextBox ID="txt_stok_kodu" Width="80" placeholder="Kodu Girin" runat="server"></asp:TextBox>
 
--------------------------------
alt alta katergoriler halinde üzerine gelince açılan menü yapısı (css, js ve html kodları aynı sayfada taplanmıştır hepsi html kısmanı yapıştırılarak sonuç alınabilir)
 
 
<%--kategoriler halinde alt alta açılabilen menü başı--%>
 
<style type="text/css">
.suckerdiv ul{
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style-type: none;
    width: 160px; 
    border-bottom: 1px solid #ccc;
}
.suckerdiv ul li{
    position: relative;
}
.suckerdiv ul li ul{
    position: absolute;
    width: 170px; 
    top: 0;
    visibility: hidden;
}
.suckerdiv ul li a{
    display: block; 
    overflow: auto; 
    color: black;
    text-decoration: none;
    background: #fff;
    padding: 10px 5px; /*itemlerin alttan üsten ve sağ sol boşluk ayyarı*/
    border: 1px solid #ccc;
    border-bottom: 0;     
}
.suckerdiv ul li a:visited{
    color: black;
}
.suckerdiv ul li a:hover{
    background-color:#5E91B0;
    color:white;
}
.suckerdiv .subfolderstyle{
    background: url(media/arrow-list.gif) no-repeat center right;
}
* html .suckerdiv ul li { float: left; height: 1%; }
* html .suckerdiv ul li a { height: 1%; }
</style>
 
<script type="text/javascript">
    var menuids = ["suckertree1"]
    function buildsubmenus() {
        for (var z = 0; z < menuids.length; z++) {
            var ultags = document.getElementById(menuids[z]).getElementsByTagName("ul")
            for (var t = 0; t < ultags.length; t++) {
                ultags[t].parentNode.getElementsByTagName("a")[0].className = "subfolderstyle"
                if (ultags[t].parentNode.parentNode.id == menuids[z]) //if this is a first level submenu
                    ultags[t].style.left = ultags[t].parentNode.offsetWidth + "px" //dynamically position first level submenus to be width of main 
                else //else if this is a sub level submenu (ul)
                    ultags[t].style.left = ultags[t - 1].getElementsByTagName("a")[0].offsetWidth + "px" //position menu to the right of menu item that activated it
                ultags[t].parentNode.onmouseover = function () {
                    this.getElementsByTagName("ul")[0].style.display = "block"
                }
                ultags[t].parentNode.onmouseout = function () {
                    this.getElementsByTagName("ul")[0].style.display = "none"
                }
            }
            for (var t = ultags.length - 1; t > -1; t--) { //loop through all sub menus again, and use "display:none" to hide menus (to prevent possible page scrollbars
                ultags[t].style.visibility = "visible"
                ultags[t].style.display = "none"
            }
        }
    }
    if (window.addEventListener)
        window.addEventListener("load", buildsubmenus, false)
    else if (window.attachEvent)
        window.attachEvent("onload", buildsubmenus)
</script>
 
<div class="suckerdiv">
    <ul id=suckertree1>
 
        <li>
            <a href="#"> İtem1 </a>
        </li>
        <li>
            <a href="#">  İtem2 </a>
                 <ul>
                        <li> <a href="#">alt1</a> </li>
                         <li> 
                             <a href="#">alt2</a> 
                               <ul>
                                   <li> altx1 </li>
                                   <li> altx2 </li>
                               </ul>
                         </li>
                         <li> <a href="#">alt3</a> </li>
                </ul>
        </li>
        
        <li>
            <a href="#">  İtem3 </a>
        </li>
            
    </ul>
 
 
            <%--<asp:Literal ID="ltrKategoriler" runat="server">         
            </asp:Literal>--%>
</div>
 
<%--kategoriler halinde alt alta açılabilen menü sonu--%>
 
 
----------------------------------
windows 10 da masaüstü simgelerini gösterme gizleme
 
Başlat/Ayarlar/Kişiseleştirme/Temalar
 
 
--------------------------------
iki tarih aralığında işlem
 
var baslangic = DateTime.Parse(txt_baslangic_tarihi.Text);
                var bitis = DateTime.Parse(txt_bitis_tarihi.Text);
 
                if ( bitis < baslangic )
                {
                    Helper.ShowAlert("Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz!", "stok_extre.aspx?stok_kodu="+Request.QueryString["stok_kodu"]);
                }
                else
                {
                    stok_hareketi_tarih_araligi();
                }
 
---------------------------
css de divleri yana ortalama (dis divi text-align:center; yapmayı unutma)
 
display:inline-block;
 
--------------------------------------------------
jquery de slide geçiş hızını ayarlamak için şu kelimelerle ara ayrıca animasyonu da ayarla
slideshowSpeed: 3000,
animationSpeed: 500,
 
------------------------------------------------
kategari menü yapımı (veri tabanında tablonun adı kategoriler menü adı ise kategori olarak bulunmakta, başka alanlarda var bunları eticaret sitelelerimizin birinden bakılabilir)
cs tarafı (kod tarafı)
 
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        ltrKategoriler.Text = fnKategoriler("0");
        if (!IsPostBack)
        {
            KategoriYukle();
        }
     }//load son
 
 
    void KategoriYukle()
    {
        ListItem seciniz = new ListItem();
        seciniz.Selected = true;
        seciniz.Value = "0";
        seciniz.Text = "Ana Kategori";
        //ddl_ust_kategori.Items.Add(seciniz);
 
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM kategoriler ORDER BY kategori ASC", db.Ac());
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            ListItem item = new ListItem();
            item.Value = dr["kategori_ID"].ToString();
            item.Text = dr["kategori"].ToString();
          //  ddl_ust_kategori.Items.Add(item);
            item = null;
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        cmd.Connection.Close();
        cmd.Dispose();
    }
    //Kategorileme baş
    public SqlConnection fnBaglan()
    {
        SqlConnection bag = db.Ac();
        return bag;
    }
    public String fnKategoriler(String parKategori_ID)
    {
        String strDonen_Deger = "";
        SqlConnection bag = fnBaglan();
        SqlCommand cmdSQL = new SqlCommand("SELECT kategori_ID, ust_kategori_ID, kategori FROM kategoriler WHERE (ust_kategori_ID = " + parKategori_ID + " AND yayinlansin_mi='1' AND kategori !='kategorisiz') ", bag);
   
        SqlDataReader drSQL = cmdSQL.ExecuteReader();
        if (drSQL.HasRows == true)
        {
 
            strDonen_Deger = "<ul id=suckertree1>";
            while (drSQL.Read() == true)
            {
                String strKategori_ID = drSQL["kategori_ID"].ToString();
                String strUst_Kategori_ID = drSQL["ust_kategori_ID"].ToString();
                String strKategori = "<a href=kategori.aspx?kategori="+drSQL["kategori"].ToString().Replace(" ","%20") +">"+drSQL["kategori"].ToString()+"</a>" ;
 
                strDonen_Deger = strDonen_Deger + "<li>";
                strDonen_Deger = strDonen_Deger +  strKategori;
                strDonen_Deger = strDonen_Deger + fnKategoriler(strKategori_ID);
                strDonen_Deger = strDonen_Deger + "</li>";
            }
            strDonen_Deger += "</ul>";
 
 
        }
        cmdSQL.Dispose();
        drSQL.Dispose();
        bag.Close();
        return strDonen_Deger;
    }
    //kategorileme son
 
 
 
html tarafı (design)
 
<style type="text/css">
.suckerdiv ul{
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style-type: none;
    width: 160px; 
    border-bottom: 1px solid #ccc;
}
.suckerdiv ul li{
    position: relative;
}
.suckerdiv ul li ul{
    position: absolute;
    width: 170px; 
    top: 0;
    visibility: hidden;
}
.suckerdiv ul li a{
    display: block; 
    overflow: auto; 
    color: black;
    text-decoration: none;
    background: #fff;
    padding: 10px 5px; /*itemlerin alttan üsten ve sağ sol boşluk ayyarı*/
    border: 1px solid #ccc;
    border-bottom: 0;     
}
.suckerdiv ul li a:visited{
    color: black;
}
.suckerdiv ul li a:hover{
    background-color:#5E91B0;
    color:white;
}
.suckerdiv .subfolderstyle{
    background: url(media/arrow-list.gif) no-repeat center right;
}
* html .suckerdiv ul li { float: left; height: 1%; }
* html .suckerdiv ul li a { height: 1%; }
</style>
 
<script type="text/javascript">
var menuids=["suckertree1"] 
function buildsubmenus(){
for (var z=0; z<menuids.length; z++){
  var ultags=document.getElementById(menuids[z]).getElementsByTagName("ul")
    for (var t=0; t<ultags.length; t++){
    ultags[t].parentNode.getElementsByTagName("a")[0].className="subfolderstyle"
        if (ultags[t].parentNode.parentNode.id==menuids[z]) //if this is a first level submenu
            ultags[t].style.left=ultags[t].parentNode.offsetWidth+"px" //dynamically position first level submenus to be width of main 
        else //else if this is a sub level submenu (ul)
          ultags[t].style.left=ultags[t-1].getElementsByTagName("a")[0].offsetWidth+"px" //position menu to the right of menu item that activated it
    ultags[t].parentNode.onmouseover=function(){
    this.getElementsByTagName("ul")[0].style.display="block"
    }
    ultags[t].parentNode.onmouseout=function(){
    this.getElementsByTagName("ul")[0].style.display="none"
    }
    }
        for (var t=ultags.length-1; t>-1; t--){ //loop through all sub menus again, and use "display:none" to hide menus (to prevent possible page scrollbars
        ultags[t].style.visibility="visible"
        ultags[t].style.display="none"
        }
  }
}
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", buildsubmenus, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", buildsubmenus)
</script>
 
 
<div class="suckerdiv">
            <asp:Literal ID="ltrKategoriler" runat="server">         
            </asp:Literal>
</div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------
üzerine gelince açılan menü 
 
html tarafı
<div class="menu_dis_div">
    <div class="menu_ic_div">
        <img src="img/menu_icon.png"/> 
        <div class="menu_itemleri_cercevesi">
      <div class="menu_itemleri"><a href="/">AnaSayfa</a> </div>
      <div class="menu_itemleri"> <a href="hakkimizda.aspx"> OtoBiyografi </a> </div>
      <div class="menu_itemleri"><a href="iletisim.aspx">Konser İrtibat </a></div> 
</div>
    </div>
</div>
 
css tarafı
 
.menu_dis_div
{
   float:left;
   overflow:hidden;
   color:white;
   width:300px;
   height:20px;
   padding-bottom:5px;
   margin-top:20px; 
}
.menu_dis_div:hover {
overflow:visible;
}
    
.menu_ic_div
{
  float:left;height:35px;margin-right:10px;font-family:'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Arial, sans-serif; overflow:hidden;position:relative; z-index:2;
}
.menu_ic_div:hover
{
    overflow:visible;
}
.menu_itemleri {
float:left;width:100%;padding-top:5px;padding-bottom:5px;
}
.menu_itemleri_cercevesi {
background-color:red;overflow:hidden;width:120px;padding:3px;opacity:0.6;
border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-webkit-border-radius: 0px 0px 10px 10px;
border: 0px solid #000000;
}
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
css dik yazı için
 
html tarafı
 
<div class="proje_resim_ve_ad_satir">
   <div class="proje_foto1"><asp:Image ID="Image1" runat="server" Width="910" /></div>
<div class="proje_dik_yazi">
  <asp:Label ID="lbl_proje_adi" runat="server">  </asp:Label>  
</div>
</div>
 
 
css tarafı
 
.proje_resim_ve_ad_satir {
float:left;width:1500px;
}
 
.proje_foto1 {
float:left;width:940px;
}
 
.proje_dik_yazi {
float:left;transform: rotate(90deg);transform-origin: left top 0;font-size:30px;font-weight:bold; 
}
 
 
 
 
----------------------------------------------
resmin üzerine gelince yazı çıkması
 
aspx tarafı
 
<div style="position:relative;">
<div class="gelince"> <%# Eval("proje_adi") %> </div>
<div>     <asp:Image ID="Image1" ImageUrl= <%# "~/admin/" + Eval("foto1") %> Width="300" Height="200" runat="server" /></div>
</div>
 
css tarafı
 
.gelince {
position:absolute;opacity:0;width:300px;height:200px;text-align:center;color:white;padding-top:80px;font-size:18px;
transition-property:background-color;
transition-duration:0.8s;
}
.gelince:hover {
/*opacity:0.8;background-color:black;color:white;*/
background-color:black;
opacity:0.6;
}
 
-------------------------
resmin üzerine gelince yazı çıkmasını sağlama
 
<div style="opacity: 1;filter:alpha(opacity=50);" title= <%# Eval("proje_adi") %> 
onmouseover="this.style.opacity=0.5;this.filters.alpha.opacity=100" 
onmouseout="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=50">
 
    <asp:Image ID="Image1" ImageUrl= <%# "~/admin/" + Eval("foto1") %> Width="300" Height="200" runat="server" />
 
</div>
 
----------------------------------------
üzerinde bulunduğun sayfanın linkinin işaretli kalması nasıl yapılır
master sayfasına linkel aşağıdaki gibi konulur
 
 
<a href="hakkimizda.aspx" id="link1"> HAKKIMIZDA </a>
<a href="hakkimizda.aspx" id="link2"> PROJELER </a>
 
 
sonra şu kodlar da ilgili sayfaların bir yerlerine bu kod konulur genellikle head arasına konulur.
 
<style type="text/css"> 
#link1 
{ border-bottom:red 2px solid } 
</style> 
    
 
<style type="text/css"> 
#link2 
{ border-bottom:red 2px solid } 
</style> 
 
 
 
 
-----------------------------------------------
rbl veritabanı çekimlerinden True False durmumlarında büyük küçük harf çok önemli
-------------------------------------------------------------
fiş no (fno) üretme
 
public int son_fno()    
    {
        int result = 1;
        SqlCommand cmd = db.cmd("SELECT TOP 1 fno FROM stok_hareketi ORDER BY fno DESC");
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        if (dr.Read())
        {
            result = Convert.ToInt32(dr["fno"].ToString()) + 1;
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        return result;
    }
 
--------------------------------------------------------------------------------
iki tarih aralığında bir ölçüye göre verilerin listelenmesi ve bir bazı alanların toplanması
 
  void stok_hareketi_tarih_araligi()
    {    
        var baslangic = DateTime.Parse(txt_baslangic_tarihi.Text);
        var bitis = DateTime.Parse(txt_bitis_tarihi.Text);
 
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM stok_hareketi INNER JOIN stoklar ON  stok_hareketi.stok_kodu=stoklar.stok_kodu WHERE stok_hareketi.stok_kodu=@stok_kodu  AND  CONVERT(DATE,stok_hareketi.tarih,103) >= CAST(@baslangic As Date) AND  CONVERT(DATE,stok_hareketi.tarih,103) <= CAST(@bitis As Date)  ORDER BY stok_hareketi.id DESC", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@stok_kodu", Request.QueryString["stok_kodu"]);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@baslangic", baslangic);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@bitis", bitis);
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        repeaterRapor.DataSource = dt;
        repeaterRapor.DataBind();
 
        #region toplamları yazar
        double total_giren = 0;
        double total_cikan = 0;
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(dr["giren_miktar"].ToString()))
            {
                total_giren = total_giren + Convert.ToDouble(dr["giren_miktar"].ToString());
            }
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(dr["cikan_miktar"].ToString()))
            {
                total_cikan = total_cikan + Convert.ToDouble(dr["cikan_miktar"].ToString());
            }
        }
        lbl_giren_toplam.Text = total_giren.ToString();
        lbl_cikan_toplam.Text = total_cikan.ToString();
        #endregion
 
        dt.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        da.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
    }
 
 
 
------------------------------------------------------------------------
iki tarih aralığı verilerinin listelenmesi
 
    void stok_hareketi_tarih_araligi()
    {
        var baslangic = DateTime.Parse(txt_baslangic_tarihi.Text);
 
        var bitis = DateTime.Parse(txt_bitis_tarihi.Text);
 
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM stok_hareketi INNER JOIN stoklar ON  stok_hareketi.stok_kodu=stoklar.stok_kodu WHERE stok_hareketi.stok_kodu=@stok_kodu  AND  CONVERT(DATE,stok_hareketi.tarih,103) >= CAST(@baslangic As Date) AND  CONVERT(DATE,stok_hareketi.tarih,103) <= CAST(@bitis As Date)  ORDER BY stok_hareketi.id DESC", db.Ac());
 
        cmd.Parameters.AddWithValue("@stok_kodu", Request.QueryString["stok_kodu"]);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@baslangic", baslangic);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@bitis", bitis);
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        repeaterRapor.DataSource = dt;
        repeaterRapor.DataBind();
        dt.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        da.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
    }
--------------------------------------
iki tarih aralığındaki stok hareketinin listelenmesi
 
 void stok_hareketi_tarih_araligi()
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM stok_hareketi INNER JOIN stoklar ON  stok_hareketi.stok_kodu=stoklar.stok_kodu WHERE stok_hareketi.stok_kodu=@stok_kodu AND stok_hareketi.tarih>='" + txt_baslangic_tarihi.Text + "'  AND stok_hareketi.tarih<='" + txt_bitis_tarihi.Text + "'  ORDER BY stok_hareketi.id DESC", db.Ac());
        cmd.Parameters.Add("@stok_kodu", Request.QueryString["stok_kodu"]);
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        repeaterRapor.DataSource = dt;
        repeaterRapor.DataBind();
        dt.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        da.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
    }
 
 
-------------------------------
düzgün bir inner join kullanımı ilaveten id=@id kullanımı ilaveten hem repeater hemde tekil veri yükleme
 
    void stok_hareketi()
    {
        #region stok hareketlerini listeler
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM stok_hareketi INNER JOIN stoklar ON  stok_hareketi.stok_kodu=stoklar.stok_kodu WHERE      stok_hareketi.stok_kodu=@stok_kodu ORDER BY stok_hareketi.id DESC", db.Ac());
        cmd.Parameters.Add("@stok_kodu", Request.QueryString["stok_kodu"]);
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater_st_extre.DataSource = dt;
        Repeater_st_extre.DataBind();
        dt.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        da.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        //--------------
        SqlDataReader stok_basligi;
        stok_basligi = cmd.ExecuteReader();
        while (stok_basligi.Read())
        {
            lbl_stok_kodu.Text = stok_basligi["stok_kodu"].ToString();
            lbl_stok_adi.Text = stok_basligi["stok_adi"].ToString();
        }
        stok_basligi.Close();
        stok_basligi.Dispose();
        cmd.Connection.Close();
        #endregion
    }
 
------------------------------
vt den querystring ile repeater a veri aktarma
 
        #region stok hareketlerini liteler 
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM stok_hareketi WHERE stok_kodu=@stok_kodu", db.Ac());
        cmd.Parameters.Add("@stok_kodu", Request.QueryString["stok_kodu"].ToString());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater_st_extre.DataSource = dt;
        Repeater_st_extre.DataBind();
 
        dt.Dispose();//(nevzat)
        da.Dispose();//(nevzat)
        #endregion
 
-----------------------------
aspx tarafında birden fazla if kullanımı design tarafından yani
 
 <%# Eval("kritik_stok_miktari").ToString() == "" ? "" :  Eval("ideal_stok_miktari").ToString() == "" ? "" : Convert.ToDecimal(Eval("miktar")) < Convert.ToDecimal(Eval("kritik_stok_miktari")) ? (Convert.ToDecimal(Eval("ideal_stok_miktari")) - Convert.ToDecimal(Eval("miktar"))).ToString() +"Sipariş Gerekli" : "" %>
 
--------------------------------------------------
vt den boş olmayanları listeler boş olanları listelemesi için IS NULL olarak belirtmeyi unutma
 
 void siparisi_gerekenler()
    {
        SqlCommand cmd_urunler = new SqlCommand("SELECT * FROM stoklar WHERE kritik_stok_miktari IS NOT NULL AND ideal_stok_miktari IS NOT NULL   ORDER BY id DESC ", db.Ac());
        SqlDataAdapter da_urunler = new SqlDataAdapter(cmd_urunler);
        DataTable dt_urunler = new DataTable();
        da_urunler.Fill(dt_urunler);
        Repeater_stoklar.DataSource = dt_urunler;
        Repeater_stoklar.DataBind();
 
        dt_urunler.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        da_urunler.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
    }
 
-----------------------------------------------------------------
REPEATERA AKTARILAN DEĞERİ SAYDIRMA (adet sayı)
 
 
 if (txt_arama_metni != null && txt_arama_metni.Text.Trim().Length >= 2)
        {
            string urunAdi = txt_arama_metni.Text;
 
            #region //uruler listelem aş
            SqlCommand ada_gore_ara = new SqlCommand("SELECT * FROM stoklar WHERE (stok_adi LIKE  '%' + @stok_adi + '%' )  ORDER BY id DESC", db.Ac());
            ada_gore_ara.Parameters.AddWithValue("@stok_adi", urunAdi.Replace("%20", " "));
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(ada_gore_ara);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);
            Repeater_stoklar.DataSource = dt;
            Repeater_stoklar.DataBind();
 
            if (dt.Rows.Count.ToString()=="0")
            {
                lbl_sonuc.Text = "Aramanızla eşleşen bir sonuç bulunamadı";
            }
            else
            { 
            lbl_sonuc.Text ="Aramanız ile eşleşen"+" "+ dt.Rows.Count.ToString() +" " +"Sonuç Bulundu";
            }
            dt.Dispose();//(nevzat)
            da.Dispose();//(nevzat)
            #endregion//urunler lisetleme son
        }
 
 
 
 
----------------------------------------
arama fonkisyonu ekleyebilmek için
  void ada_gore_ara()
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txt_arama_metni.Text))
        {
            Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            alert(""Lütfen stok adını içeren bir metin girin!"");     
            </script>");
            return;
        }
        else
        { 
        if (txt_arama_metni != null && txt_arama_metni.Text.Trim().Length >= 2)
        {
            string urunAdi = txt_arama_metni.Text;
 
            #region //uruler listelem aş
            SqlCommand ada_gore_ara = new SqlCommand("SELECT * FROM stoklar WHERE (stok_adi LIKE  '%' + @stok_adi + '%' )  ORDER BY id DESC", db.Ac());
            ada_gore_ara.Parameters.AddWithValue("@stok_adi", urunAdi.Replace("%20", " "));
            SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(ada_gore_ara);
            DataTable dt = new DataTable();
            da.Fill(dt);
            Repeater_stoklar.DataSource = dt;
            Repeater_stoklar.DataBind();
 
            if (dt.Rows.Count.ToString()=="0")
            {
                lbl_sonuc.Text = "Aramanızla eşleşen bir sonuç bulunamadı";
            }
            else
            { 
            lbl_sonuc.Text ="Aramanız ile ilgili"+" "+ dt.Rows.Count.ToString() +" " +"Sonuç Bulundu";
            }
            dt.Dispose();//(nevzat)
            da.Dispose();//(nevzat)
            #endregion//urunler lisetleme son
        }
        }
    }
----------------------------
veritabanındak strig değerlerle iş yapma
 
  if (Convert.ToDecimal(cari_borc_toplami("borc")) > Convert.ToDecimal(cari_borc_toplami("alacak")))
 
------------------------------------------
veritabanında bir alanın toplamını alma
 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {       
        lblBorc.Text = toplam("borc");   
    }
    public string toplam(string alan)
    {
        string result = string.Empty;
        double total = 0;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT " + alan + " FROM cari_hareketi", db.Ac());
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(dr[alan].ToString()))
            {
                total = total + Convert.ToDouble(dr[alan].ToString());
            }
        }
        result = String.Format("{0:# ###,###,###.00}", total); //onladılk hane eklendi (nevzat)
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        return result;
    }
 
---------------------------------
cs tarafından tarih yazdırma
 txt_tarih.Text = DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyy");
 
-------------------------------------------------
Calendar ile tarih ekleme
 
//tarihin kullanılacağı sayfaya eklenecek kodlar
<script type="text/javascript">
        function takvimac() {
            window.open('popuptakvim.aspx?ctlid=<%=TextBox1.ClientID %>', 'Calendar', 'scrollbars=no,resizable=no,width=240,height=220');
            return false;
        }  
</script>
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>  
<asp:Button ID="Button1"  
runat="server"  
Text="..."  
OnClientClick="javascript:return takvimac();" />
 
//popup olarak gelecek sayfanın kodları aspx tarafı
<script type="text/javascript">
        function passDateValue(CtlID, DateValue) {
            window.opener.document.getElementById(CtlID).value = DateValue;
            window.close();
        }  
</script>  
         <asp:Calendar ID="Calendar1"  runat="server"   BackColor="White"   BorderColor="#3366CC" 
BorderWidth="1px"   CellPadding="1"   DayNameFormat="Shortest"   Font-Names="Verdana" 
Font-Size="8pt"   ForeColor="#003399"   Height="200px"   Width="220px"   OnDayRender="Calendar1_DayRender">  
   
    <SelectedDayStyle BackColor="#009999" Font-Bold="True" ForeColor="#CCFF99" />  
    <SelectorStyle BackColor="#99CCCC" ForeColor="#336666" />  
    <WeekendDayStyle BackColor="#CCCCFF" />  
    <TodayDayStyle BackColor="#99CCCC" ForeColor="White" />  
    <OtherMonthDayStyle ForeColor="#999999" />  
    <NextPrevStyle Font-Size="8pt" ForeColor="#CCCCFF" />  
    <DayHeaderStyle BackColor="#99CCCC" ForeColor="#336666" Height="1px" />  
    <TitleStyle BackColor="#003399" BorderColor="#3366CC" BorderWidth="1px" Font-Bold="True" 
        Font-Size="10pt" ForeColor="#CCCCFF" Height="25px" />  
</asp:Calendar> 
 
//popup olarak gelecek sayfanın kodları aspx.cs tarafı
 protected void Calendar1_DayRender(object sender, DayRenderEventArgs e)
    {
        string script = "javascript:passDateValue('" + Request.QueryString["ctlid"] + "','" + e.Day.Date.ToString("dd/MM/yyyy") + "')";
 
        e.Cell.Text = "<a href=\"" + script + "\">" + e.Day.Date.Day.ToString() + "</a>";
    }
 
 
------------------------------
calender ile seçilen tarihi labele aktarma bunun için calenderin üstün çift tıkla gelen yere aşağıdaki kodu yaz
 this.Label1.Text = this.Calendar1.SelectedDate.ToShortDateString();
-------------------------------------------
 
kıyas operatörleri
|| operatörü “veya” anlamındadır
&& operatörü “ve” anlamındadır
 
-------------------------------
        #region şifremi unuttum mail gönderimi
        #region mail gönderimi için temel ayarların çekimi
        SqlCommand cmdOku = new SqlCommand("Select * from temel_ayarlar", db.Ac());
        SqlDataReader drOku = cmdOku.ExecuteReader();
        while (drOku.Read())
        {
                Session["firma_adi"] = drOku["firma_adi"].ToString();
                Session["admin_eposta"] = drOku["admin_eposta"].ToString();
                Session["admin_sifre"] = drOku["admin_sifre"].ToString();
                Session["web_adresi"] = drOku["web_adresi"].ToString();
                Session["eposta_sunucu"] = drOku["eposta_sunucu"].ToString();
        }
        #endregion
        #region mail gönderimi
        SqlCommand oku_eposta = new SqlCommand("SELECT * FROM uyeler WHERE eposta=@eposta", db.Ac());
        oku_eposta.Parameters.Add("@eposta", txt_sifremi_unuttum_eposta.Text);
        SqlDataReader Oku_ilan_sahibi_eposta = oku_eposta.ExecuteReader();
        while (Oku_ilan_sahibi_eposta.Read())
        {            
            try
        {    
                //------------------Mail Ayarları başı-------------------
                MailMessage ePosta = new MailMessage();
                ePosta.From = new MailAddress(drOku["admin_eposta"].ToString());  // mesajın kimden geldiği formdan ne yazıldıysa o, yanıtla butonuna basıldığında kime satırına gelen adres
                ePosta.To.Add(Oku_ilan_sahibi_eposta["eposta"].ToString()); //mesajın hangi mail adresine gideceği yönetim@noyabilgisayar.net
                ePosta.Subject = Session["firma_adi"].ToString() +" "+ "Şifre Hatırlatma";
                ePosta.IsBodyHtml = true;
                ePosta.Body ="Sayın,"+" "+ Oku_ilan_sahibi_eposta["ad_soyad"].ToString() +" "+"Şifreniz:"+" " +"<b>"+ Oku_ilan_sahibi_eposta["sifre"].ToString()+"</b>" +"<br>" + "<br>" +
               "<a href=" + "http://" + Session["web_adresi"].ToString() +"/uye_giris.aspx"+ ">" + Session["web_adresi"].ToString() + "</a>" + "<br/>";               // üye ye ayrıca yazılacak bilgi vrasa burdan yaz                 
                SmtpClient smtp = new SmtpClient();
                smtp.Credentials = new NetworkCredential(Session["admin_eposta"].ToString(), Session["admin_sifre"].ToString()); //sunucu bilgileri
                smtp.Port = 587;
                smtp.Host = Session["eposta_sunucu"].ToString(); //sunucu mail bakma adresi
                smtp.Send(ePosta);
                //-----------------------Mail ayarları sonu--------------------------          
            Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            alert(""Şifreniz E-Posta adresinize gönderilmiştir!""); 
            javascript:window.close(); 
            </script>");
            }
            catch (Exception)
            {
 
                throw;
            }
        }
        #endregion
        #endregion
 
--------------------------------------
kısa ekrana uyarı veren kod
 
 Helper.ShowAlert("Tel No Olmadan Kayıt Yapamazsın!.", "arayanlar.aspx");
 
----------------------------------------------
 
css üzerine gelince göster gizle divi
 
html kısmı
<div class="css-toggle">  ara   <span>  Üzerine gelince açılan yer </span> </div>
 
css kısmı
.css-toggle{}
.css-toggle:hover span{display:block;}
.css-toggle span{display:none;  color:#111;}
---------------------------------------------
exelde yazıyla fonksiyonu için (1. yol)
alt+f11 tuşlarıyla gelen ekdandan insert/modul aşağıdaki kodu yapıştır xls olarak kaydet dikkat xlsx değil. (marolar güvenlik ayarları sorun çıkarabilir) bunu için dosya/seçenekler/güven merkezi/güven merkezi ayarları/makro ayarlarından serbest yapılabilir)
 
 
Function Yaziyla$(sayi)
Dim b$(9)
Dim y$(9)
Dim m$(4)
Dim v$(15)
Dim c(3)
 
b$(0) = ""
b$(1) = "Bir"
b$(2) = "İki"
b$(3) = "Üç"
b$(4) = "Dört"
b$(5) = "Beş"
b$(6) = "Altı"
b$(7) = "Yedi"
b$(8 ) = "Sekiz"
b$(9) = "Dokuz"
 
y$(0) = ""
y$(1) = "On"
y$(2) = "Yirmi"
y$(3) = "Otuz"
y$(4) = "Kırk"
y$(5) = "Elli"
y$(6) = "Altmış"
y$(7) = "Yetmiş"
y$(8 ) = "Seksen"
y$(9) = "Doksan"
 
m$(0) = "Trilyon"
m$(1) = "Milyar"
m$(2) = "Miyon"
m$(3) = "Bin"
m$(4) = ""
 
a$ = Str(sayi)
If Left$(a$, 1) = "" Then pozitif = 1 Else pozitif = 0
a$ = Right$(a$, Len(a$) - 1)
For x = 1 To Len(a$)
If (Asc(Mid$(a$, x, 1)) > Asc("9")) Or (Asc(Mid$(a$, x, 1)) < Asc("0")) Then GoTo hata
Next x
If Len(a$) > 15 Then GoTo hata
a$ = String(15 - Len(a$), "0") + a$
For x = 1 To 15
v(x) = Val(Mid$(a$, x, 1))
Next x
 
s$ = ""
For x = 0 To 4
c(1) = v((x * 3) + 1)
c(2) = v((x * 3) + 2)
c(3) = v((x * 3) + 3)
If c(1) = 0 Then
e$ = ""
ElseIf c(1) = 1 Then
e$ = "Yüz"
Else
e$ = b$(c(1)) + "Yüz"
End If
e$ = e$ + y$(c(2)) + b$(c(3))
If e$ <> "" Then e$ = e$ + m$(x)
If (x = 3) And (e$ = "BirBin") Then e$ = "Bin"
s$ = s$ + e$
Next x
 
If s$ = "" Then s$ = "Sıfır"
If pozitif = 0 Then s$ = "Eksi" + s$
Yaziyla$ = s$
GoTo tamam
hata: Yaziyla$ "Hata"
tamam:
End Function
-------------------------------------------
excelde kullanıcı tanımlı fonksiyonları ekleme
dosya/seçenekler/eklentiler/Git
--------------------------
cb deki değeri bir değişkene atarken 
 
Boolean odendi_mi
 
şeklinde ata
---------------------------------
ddl e hem veri tabanından çekme hemde seç komutunu ekleme
 
 void stok_kodu()
    {
        ListItem seciniz = new ListItem();
        seciniz.Selected = true;
        seciniz.Value = "seç";
        seciniz.Text = "seç";
        ddl_stok_kodu0.Items.Add(seciniz);
 
        #region stok kodlarını çeker ve ddl e aktarır
        SqlCommand stok_kodlari = new SqlCommand("SELECT * FROM stoklar", db.Ac());
        SqlDataReader kod;
        kod = stok_kodlari.ExecuteReader();
        while (kod.Read())
        {
            ddl_stok_kodu0.Items.Add(kod["stok_kodu"].ToString());
        }
        #endregion
    }
 
----------------------------------
iki kutcuğun da boş olmasını sorgulayan
 if (!string.IsNullOrEmpty(txt_stok_kodu.Text) & !string.IsNullOrEmpty(txt_stok_adi.Text))
{
doluysa
}
else
{
boşsa
}
-----------------------------------------
if kullanmadan paneli gösterme gizleme yani bir true false sonucunu üretmek için aşağıdaki gibi kullanım şart
 
 Panel_miktar.Visible = Convert.ToBoolean(drOku["fiyat1"]);
 
--------------------------------------------------
kutu boş değilse şöyle denir
 
 if (!string.IsNullOrEmpty(txt_kdv_orani.Text))
{
boş değils yapılan kısım
}
else
{
boşsa işlenen kısım
}
-------------------------------------------
üzerinde bulunduğumuz sayfanın MasterPage deki butonunun rengini farklı yapma aşamaları
 
 //bu kontrol masterpage deki ilgili butonun seçili olması için dolayısıyla ilgili butonun adı yazılacak üst buton baş
        var buton = (Button)Master.FindControl("btn_urunler");
        buton.BackColor = Color.WhiteSmoke;//bu kontrol masterpage deki ilgili butonun seçili olması için dolayısıyla ilgili butonun adı yazılacak üst buton son
 
 
using System.Drawing;//uzay adını unutma
 
-----------------------------
kenar yumuşatma
 
border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-moz-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
-webkit-border-radius: 10px 10px 10px 10px;
border: 0px solid #000000;
 
-----------------------
css border style
 
border-style:solid;
border-color:#4cff00;
border-width:0px 0px 0px 4px
---------------------------------
normal bildiğin btn nin source sine aşağıdaki kodları koyarsan emin misiniz falan sordurabilirsin (button)
 
OnClientClick="javascript:return confirm('Kaydetmek İstediğinizden Emin misiniz?');"
 
---------------------------------
cb durumunu değiştirme
 
link tarafı
<a onclick="return confirm('Yetki Değişikliği! Emin misiniz?');" title="Yetkisini Değiştir">  <label onclick=" location.href='kullanici_yetkisi_degistir.aspx?id=<%# Eval("id") %>'"> <asp:CheckBox ID="cb_durumu" runat="server" Checked=<%# Eval("yetkili") %> />   </label></a>
 
//.cs tarafı
 
        SqlCommand db_oku = new SqlCommand("SELECT * FROM kullanicilar WHERE id=@id", db.Ac());
        db_oku.Parameters.Add("@id", Request.QueryString["id"]);
        SqlDataReader Oku;
        Oku = db_oku.ExecuteReader();
        while (Oku.Read())
        {
 
            if (Oku["yetkili"].ToString() == "False")
            {
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE kullanicilar SET yetkili='True' WHERE id=@id", db.Ac());
                cmd.Parameters.AddWithValue("@id", Request.QueryString["id"]);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                cmd.Connection.Close();
                cmd.Connection.Dispose();
                Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
                                    alert(""Silme ve Düzenleme Yetkisi Verildi!"");  
                                    window.location = ""kullanicilar.aspx"";    
                                    </script>");
            }
            else
            {
                SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE kullanicilar SET yetkili='False' WHERE id=@id", db.Ac());
                cmd.Parameters.AddWithValue("@id", Request.QueryString["id"]);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                cmd.Connection.Close();
                cmd.Connection.Dispose();
                Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
                                    alert(""Silme ve Düzenleme Yetkisi Alındı!"");  
                                    window.location = ""kullanicilar.aspx"";    
                                    </script>");
            }
        }
        Oku.Close();
        db_oku.Connection.Close();
        Oku.Dispose();
       
-----------------------------------
void tanımlama
    void guncelle(string id, string hesap_kodu, string hesap_adi, string aciklama, string borc, string alacak)
    {
SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE yevmiye_defteri SET hesap_kodu=@hesap_kodu,hesap_adi=@hesap_adi,aciklama=@aciklama,borc=@borc,alacak=@alacak WHERE id=@id", db.Ac());
    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", Convert.ToInt32(id));
            cmd.Parameters.AddWithValue("@hesap_kodu", hesap_kodu);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@hesap_adi", hesap_adi);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@aciklama", aciklama);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@borc", borc);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@alacak", alacak);
            cmd.ExecuteNonQuery();
    }
gerektiği yerde aşağıdaki gibi kullan
guncelle();
veya şöyle
guncelle(hidden1.Value, txt_hesap_kodu1.Text, lbl_hesap_adi1.Text, txt_aciklama1.Text, txt_borc1.Text, txt_alacak1.Text);
 
----------------------------------
 
güncelleme için kritersiz kısa çekme kodu
 
  if (!IsPostBack)
        {
            #region hangisi
            SqlCommand oku = new SqlCommand("SELECT * FROM temel_ayarlar ", db.Ac());
            SqlDataReader Oku_temel_ayarlar = oku.ExecuteReader();
            while (Oku_temel_ayarlar.Read())
            {
                txt_firma_adi.Text = Oku_temel_ayarlar["firma_adi"].ToString();
                txt_eposta.Text= Oku_temel_ayarlar["eposta"].ToString();
                txt_eposta.Text = Oku_temel_ayarlar["eposta"].ToString();
                txt_eposta_sifre.Text = Oku_temel_ayarlar["sifre"].ToString();
                txt_eposta_sunucu.Text = Oku_temel_ayarlar["eposta_sunucu"].ToString();
                txt_web_adresi.Text = Oku_temel_ayarlar["web_adresi"].ToString();
                txt_telefon.Text = Oku_temel_ayarlar["telefon"].ToString();
                txt_yetkili_kisi.Text = Oku_temel_ayarlar["yetkili_kisi"].ToString();
            }
            Oku_temel_ayarlar.Close();
            oku.Connection.Close();
            Oku_temel_ayarlar.Dispose();
            #endregion
        }
 
 
 
 
-------------------------------------------
kısa silme kodu
 
 string silmeSorgusu = "DELETE FROM mesajlar WHERE id=" + Request.QueryString["id"]; //nevzat
        SqlCommand silKomutu = new SqlCommand(silmeSorgusu, db.Ac());
        silKomutu.ExecuteNonQuery();
        Response.Redirect("urun-soru.aspx");
 
-----------------------------------------
html popup link
 
 <a href="#" onClick="MyWindow=window.open('urun-hakkinda-soru.aspx','MyWindow','width=600,height=300'); return false;">Click Here</a>
 
 
-----------------------------------
üzerine gelince diğer divlerin üstüne açılma olayı z-index ve position lara dikkat burada kategoriler ust_menu divinin içinde dir.
dikkat burda ust_menu divinin yüksekli değerinin olması gerekir.
 
.sol_kategori_menu_blogu
{
    float:left;width:293px;height:35px;margin-right:10px;overflow:hidden;position:relative; z-index:2000
}
.sol_kategori_menu_blogu:hover
{
    overflow:visible;
}
 
 
.ust_menu
{
   float:left;
   overflow:hidden;
   color:white;
   width:847px;
   height:31px;
   padding-bottom:5px;
   background-color:#EA1D24;
}
.ust_menu {
overflow:visible;
}
 
------------------------------
aspx.cs tarafından DropDowinList'e hem teks hem valu atama
ddl_panel_gucu.Items.Add(new ListItem("10 Watt", "10"));
------------------------------
yukarı yuvarlar
double panel_sayisi = Math.Ceiling(99.5);
 
sonucu 100 yapar
 
-------------------------------
hr biçiminde bir fieldset kullanımı
 
<fieldset class="off_grid_fieldset_hr_bicimi">
    <legend class="off_grid_legend_basliklari"> Toplam Hesaplamalar </legend>
</fieldset>
-----------------------------------
aşağıda bir hr biçimlendirme (style) yer almaktadır.
<hr style="border-style:solid;border-color:#79a116;border-width:2px;" />
---------------------------------------
asp.net tarafından yada design tarafında if ile 4 işlem yapma
 
<%# Convert.ToDecimal(Eval("stok_mevcudu")) < Convert.ToDecimal(Eval("kritik_stok")) ?     (Convert.ToDecimal(Eval("stok_mevcudu")) - Convert.ToDecimal(Eval("ideal_stok"))).ToString()+" Adet Sipariş Gerekli"            : "" %>
 
--------------------------------------
asp.net tarafından yada aspx tarafında yada design tarafında if kullanımı repeater içinde if kullanımı
 
<%# Eval("stok_mevcudu").ToString() == "0" ? "Gelen değer sıfır" : "Gelen değer sıfırdan farklı" %>
 
rakamlarla kıyaslama yapılacaksa
  <%# Convert.ToDecimal(Eval("stok_mevcudu")) < Convert.ToDecimal(Eval("kritik_stok")) ? "Gelen değer sıfır" : "Gelen değer sıfırdan farklı" %>
-------------------------
stoktan böyle düşürttüm
  #region sipariş miktarını stok mevcudundan düşer
                SqlCommand CmdUpdate_stok_mevcudu = new SqlCommand("UPDATE urunler SET stok_mevcudu=@stok_mevcudu WHERE urun_ID='"+dr["urun_ID"]+"'", db.Ac());
                CmdUpdate_stok_mevcudu.Parameters.AddWithValue("@stok_mevcudu", Convert.ToInt32(dr["stok_mevcudu"].ToString())-Convert.ToInt32(dr["miktar"].ToString()));
                CmdUpdate_stok_mevcudu.ExecuteNonQuery();
                #endregion
--------------------------------
favicon (head taglarının arasına)
 <link rel="Shortcut Icon" href="img/favicon.png" type="image/x-icon">
 
-------------------------------------
video ekleme kodu
 
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Tarayıcınız bu özelliği desteklemiyor.
</video>
 
------------------------------------
sessinon dan geln id ye göre 3 tablo üzerinde inner join kullanımı
 #region
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM favoriler INNER JOIN uyeler ON  favoriler.uye_id = uyeler.uye_id 
                                                                 INNER JOIN urunler ON favoriler.urun_ID = urunler.urun_ID WHERE (favoriler.uye_id='"+Session["uye_id"]+"')", db.Ac());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater_urunler.DataSource = dt;
        Repeater_urunler.DataBind();
        dt.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        da.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        #endregion
 
---------------------------
inner join ve where kullanımı
        #region
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM favoriler INNER JOIN uyeler ON  favoriler.uye_id = uyeler.uye_id INNER JOIN urunler ON favoriler.urun_ID = urunler.urun_ID WHERE (favoriler.uye_id='1218') ", db.Ac());
 
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater_urunler.DataSource = dt;
        Repeater_urunler.DataBind();
        dt.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        da.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
       
        #endregion
 
 
------------------------------------------
inner join 3 tablo kullanımı
 
SELECT * FROM favoriler INNER JOIN uyeler ON  favoriler.uye_id = uyeler.uye_id INNER JOIN urunler ON favoriler.urun_ID = urunler.urun_ID
 
-----------------------------------
iki ölçüye göre veri tabanından bilgi çekme
 
        #region  ürünler listeleme
        SqlCommand urunler = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler where (durumu='True' AND anasayfa_urunu='True')", db.Ac());
        SqlDataAdapter da_urunler = new SqlDataAdapter(urunler);
        DataTable dt_urunler = new DataTable();
        da_urunler.Fill(dt_urunler);
        Repeater_urunler.DataSource = dt_urunler;
        Repeater_urunler.DataBind();
 
        dt_urunler.Dispose();// (nevzat)
        da_urunler.Dispose();//(nevzat)
        #endregion ürünler listeleme son
 
------------------------------
birden fazla ölçüye göre veri tabanında veriyi sayar ve sonucu bildirir
        #region favori ürünü işaretler
        string sql = "Select * FROM favoriler WHERE urun_ID='" + Session["urun_ID"] + "' and uye_id='" + Session["uye_id"] + "'   ";
        SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(sql, db.Ac());
        DataTable dt = new DataTable();
        adap.Fill(dt);
        if (dt.Rows.Count > 0)
        {
            Panel_favorilere_ekle.Visible = false;
            Panel_favorilere_eklenmis.Visible = true;
        }
        #endregion
-------------------------------
show alert alındıktan sonra tamam butonuna basıldığında bilirli bir sayfaya gitmesi isteniyorsa
   Helper.ShowAlert("Kayıt Başarılı!.", "Default.aspx");
----------------------------------------
Sessionda bulunan bir değer ,00 şiklinde ise if içine tırnak için bir boşluk konularak aşağıdaki gibi konmalıdır
 if (Session["sepet_toplami"].ToString() == " ,00")
{
Response.Redirect("Default.aspx");
}
 
 
------------------
işlemi durdurur
return;
--------------------------------------------------
ImageButton üzerine gelince değişen resim ile birlikte
 
<asp:ImageButton ID="img_btn_favorilere_ekle" runat="server" src="img/fv-icon1.jpg" onmouseover="src='img/fv-icon2.jpg'" onmouseout="src='img/fv-icon1.jpg'" /> 
 
------------------------
css satır aralığı
line-height:30px;
 
-----------------------------
html link örneği
 
<a href="http://www.noyabilgisayar.net">Noya Bilgisayar</a>
 
-------------------------------------------
iframe (satıriçi çerçeve)kullanımına örnekler
-----
kullanım1
<iframe name="iFrameadi" width=450 height=400 src="http://www.noyabilgisayar.net" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
-----
kullanım2
<iframe  src="http://www.noyabilgisayar.net"  width="400" height="300"></iframe>
-----
kullanım3
<iframe src="ilksayfa.html" name="cercevem" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" width="750" height="500" ></iframe>
 
---------------------------
admin zaman aşımı; aşağıdaki kodu web.config dosyasına yerleştirin
 
<configuration>
  <system.web>
    <sessionState 
      mode="InProc"
      cookieless="true"
      timeout="30" />
  </system.web>
</configuration>
 
-----------------------------------------------------
css de herhangi bir divi sayfının yada ekranın alt kısmına sibitleme
fixed;bottom:1px;opacity:1;
 
-------------------------------------------------
html kodlarını güvenlik taramasına tabii tukmadan kayıt kayıt yapma
 
    <httpRuntime targetFramework="4.5"/>
    <!--bu üstteki kod ve hemen alttaki kod gridview de günlcellem yaparken html kodlarını güvenlik den geçirmeden hata vermeyi engeleyen kod dur-->
    <pages validateRequest="false" enableEventValidation="false" enableViewStateMac="false" viewStateEncryptionMode="Never"></pages>
    <!--MAC failed hatası alandığında kerem bunu koydu-->
---------------------------------------
robots.txt dosyası
 
User-agent: *
 
Allow: /anasayfa.html
Allow: /bilgisayar-kursu.html
Allow: /muhasebe-kursu.html
Allow: /onparmak-klavye-kursu.html
Allow: /bilgisayar-tamir-kursu.html
Allow: /kamera-guvenlik-sistemleri-kursu.html
Allow: /web-tasarim-kursu.html
Allow: /web-yazilim-kursu.html
Allow: /css-kursu.html
Allow: /visual-studio-kursu.html
Allow: /joomla-kursu.html
Allow: /uzaktan-egitim.html
 
 
Disallow: /App_Code/
Disallow: /Bin/
Disallow: /css/
Disallow: /ckeditor/
Disallow: /k/
Disallow: /kayit/
Disallow: /kursiyer_takip/
Disallow: /not/
Disallow: /p/
Disallow: /sql_yedekler/
Disallow: /is/
Disallow: /js/
Disallow: /eski_site/
Disallow: /fileman/
Disallow: /hafizenot/
Disallow: /hesap/
Disallow: /kaito/
Disallow: /SpryAssets/
 
--------------------------------------------------------------
yapışkan menü (menüyü üste sabitleme)
 
//bu kodu sayfa başına koymayı unutma şayet css farklı sayfadan çekiliyorsa ilgili css'ye bunu koy
<style>
.sticky {
position: fixed;
top: -1;
z-index:1000;
}
</style>
 
//menünü olduğu div ayrıca id class yerine stylee ile birlikte te kullanılabilir
<div class="menu" id="myHeader">
//ilgili menü divini buraya koy class tanımladıysan bile yanına ayrıca cripte tanımlanan id yi atamayı unutma bu örnekte (myHeader)
</div>
 
//bu scripti sayfanın biryerlirine eklemiyi unutma body içinde veya ilgili divin altında olabilir.
<script>
window.onscroll = function() {myFunction()};
var menu = document.getElementById("myHeader");
var sticky = menu.offsetTop;
function myFunction() {
  if (window.pageYOffset >= sticky) {
    menu.classList.add("sticky");
  } else {
    menu.classList.remove("sticky");
  }
}
</script>
----------------------------------------------------------------
resim ekleme
<img src="">
-------------
resme link verme
 
  <a href="#"><img src="html.jpg" alt="Örnek Resim"></a>
-----------------------------------
adwords tıklama başına üst sınır ayarlamak için
üst reklmadan Teklif Verme seçeneğini çalıştır
        başka bir anlatımla
örneğin "bilgisayar işletmenilği kursu" üzerine tıklandığında yine"bilgisayar işletmenliği" alt maddesi açılıyor ya ha işete alttki açılana değil de üst reklam grubuna tıklanarak yapılacak
-----------------------------------
<a href="xyz.com" rel="nofollow">xyz</a>
--------------------------------
uzaktan priz kontrolü için
eWeLink uygulamasını kur
 
--------------------------
mirascreen 
 ekran paylaşımı için
cihazı tv nin hdmi ve usb soketlerine tak
telefonun wi-fi sini aç
telefondan ayarlar/daha fazla/kablosuz ekran seçeneklerinden git
 
------------------------------
yazı fontu
'Bell Gothic Std'
'Gill Sans', 'Gill Sans MT', Calibri, 'Trebuchet MS', sans-serif
 
---------------------------------------------------
telefona link kodu
 <a href="tel://+902122389932">0212 238 99 32</a>
-------
başka bir örnek
 <a href='tel:+9<asp:Literal ID="ltr_telefon" runat="server"></asp:Literal>'><asp:Literal ID="ltr_telefon1" runat="server"></asp:Literal></a>
             <br />
             <a href='tel:+9<asp:literal ID="ltr_telefon2" runat="server"></asp:literal>'>  <asp:literal ID="ltr_telefon22" runat="server"></asp:literal>&nbsp;</a>
-------
telefon numarasındaki boşlukları kaldırma
 ltr_telefon.Text = Convert.ToString(Oku_db_tel["telefon"]).Replace(" ", "");
------------sağ tuş kilidi baş--------------------
 
------------------------------------
    <script>
        $(function () {
            $(this).bind("contextmenu", function (e) {
                alert('Emeğe saygı!');
                e.preventDefault();
            });
        });
    </script>
 
sağ tuş kilidi başka versiyon (bezcelinde MasterPage.aspx sayfasında yapıldı belki başka satır eklentileride vardır)
------------------------------------
 
 
 
<html>
<head>
<title>Sağ Tuş Engelleme-Kod Dünyası</title>
<SCRIPT language=JavaScript1.2>
if (window.Event) // Only Netscape will have the CAPITAL E.
 document.captureEvents(Event.MOUSEUP); // catch the mouse up event
 
function nocontextmenu()  // this function only applies to IE4, ignored otherwise.
{
 event.cancelBubble = true
 event.returnValue = false;
 alert("Emeğe Saygı! :)");
 return false;
}
 
function norightclick(e) // This function is used by all others
{
 if (window.Event) // again, IE or NAV?
 {
  if (e.which == 2 || e.which == 3)
  alert("Emeğe Saygı! :)");
  return false;
 }
 else
 if (event.button == 2 || event.button == 3)
 {
 event.cancelBubble = true
 event.returnValue = false;
 alert("Emeğe Saygı! :)");
 return false;
 }
}
document.oncontextmenu = nocontextmenu; // for IE5+
document.onmousedown = norightclick; // for all others
</SCRIPT>
</head>
<body>
<h3>Bu sayfada Sağ Tuş çalışmazzzz!
</body>
</html>
------------sağ tuş kiliti son------------
 
------------------------------------
Win 10 da wifi şifresini görme
 
Wifi simgesi üzerinde sağ tıkla/ağ ve paylaşım merkezini aç/
bağlantılar bölümünden iligili bağlantının üzerine tıkla/güvenlik sekmesini aç/
karakterleri göster de
------------------------------------
tekrar eden bilgileri çekmez
SELECT DISTINCT(kategori) FROM urunler
--------------------------------
ddl item temizleme 
 
        if (!IsPostBack)
        {
            ddl_kategoriye_gore_ara.Items.Clear(); //item temizler
            Kategoriye_gore_ara();
        }
--------------------------
anasayfaya düşüren link
<a href="/">  </a>
 
---------------------------------
aspx.cs tarafından labele (lbl) ye tutar format basma
 
lbl_kargo_bedeli.Text = String.Format("{0:# ###,###,###.00}",Convert.ToDecimal(dr_kargo["kargo_bedeli"]));
-----------------------------------------------
sessiondaki değeri ondalıklı işlem yapma
 
float value_siparis_toplami = float.Parse(Session["sepet_toplami"].ToString());
float value_kargo_bedeli  = float.Parse(Oku_kargo["kargo_bedeli"].ToString());
float value_kargo_ucretsiz_siniri = float.Parse(Oku_kargo["ucretsiz_siniri"].ToString());
 
            if (Session["sepet_toplami"] != null)
            {
                if (value_siparis_toplami < value_kargo_ucretsiz_siniri)
                {
                    lbl_kargo_bedeli.Text = value_kargo_bedeli.ToString();
                }
                if (value_siparis_toplami >= value_kargo_ucretsiz_siniri)
                {
                    lbl_kargo_bedeli.Text = ",00";
                }
            }
 
-----------------------------------------------------
store prosedure vt den birden fazla ölçüye göre çekim
SELECT * FROM NumberedRows 
where RowNumber between @BaslangicID and @BitisID and durumu = 'True'  order by sira DESC
-----------------------------------------------
css arkaplanı transparan yapma
 
opacity:0.6;
--------------------------------------------
cash (keşh) ten okumayı engelleme crhome için f12 ye bas network sekmesini aç cash disable et
------------------------------------------
silde deki resimlere alt etiketi verme
string item = "<img src=\"admin/" + dr["kategori_resmi"].ToString() + "\" alt=bilgisayar >";
--------------------------------
meta desciription site açıklaması maksimum 65 karakter
---------------------------
url rewriter ve editörde resim ekleme aynı anda çalışabilmesi için aşağıdaki fileman linki web.config e yazılmalıdır.
 
 <rewriter>
   <rewrite url="~/fileman/index.html" to="~/fileman/index.html" processing="stop" />
    <rewrite url="~/iletisim.html" to="~/iletisim.aspx"/>
    <rewrite url="~/index.html" to="~/Default.aspx"/>
    <rewrite url="~/(.+)\.html" to="~/Kurs.aspx?seflink=$1"/>
  </rewriter>
 
bide webconfig te   <system.webServer> un içine şunu ekle
      <remove name="Session" />
      <add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule" preCondition="" />
--------------------------------------
vt den belirtilen aralıktaki verileri çeker
        #region //kurslar 2.3.4.5. sıradaki kursu çeker h2 etiketi için
        SqlCommand kurslar_h2 = new SqlCommand("SELECT * FROM kurslar where yayinda='True' ORDER BY sira ASC OFFSET 1 ROWS FETCH FIRST 5 ROWS ONLY", db.Ac());
        SqlDataAdapter da_h2 = new SqlDataAdapter(kurslar_h2);
        DataTable dt_h2 = new DataTable();
        da_h2.Fill(dt_h2);
        Repeater3.DataSource = dt_h2;
        Repeater3.DataBind();
        dt_h2.Dispose();//(nevzat)
        da_h2.Dispose();//(nevzat)
        SqlDataReader kurs_h2;
        kurs_h2 = kurslar_h2.ExecuteReader();
        while (kurs_h2.Read())
        {
            ddl_egitim.Items.Add(kurs_h2["menu_adi"].ToString());
        }
        #endregion
 
--------------------------------------
vt den belirtilen sayıda ilk 3 verileri çeker
 
        #region //kurslar listelem aş
        SqlCommand kurslar = new SqlCommand("SELECT TOP 3 * FROM kurslar where yayinda='True' ORDER BY sira ASC", db.Ac());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(kurslar);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater1.DataSource = dt;
        Repeater1.DataBind();
 
        dt.Dispose();//(nevzat)
        da.Dispose();//(nevzat)
 
        SqlDataReader kurs;
        kurs = kurslar.ExecuteReader();
        while (kurs.Read())
        {
            ddl_egitim.Items.Add(kurs["menu_adi"].ToString());
        }
 
        #endregion
---------------------------------------
cs tarafından sayfa başlıklarını atama
           Page.Title = Convert.ToString(Oku_db["firma_adi"]);
           Page.MetaKeywords = Convert.ToString(Oku_db["anahtar_kelimeler"]);
           Page.MetaDescription= Convert.ToString(Oku_db["site_aciklamasi"]);
------------------------------------
siteye dosya yüklemesi yaparken boyut ve zaman süresini ayarlamak için şunu kullan
web.config dosyasına sistem.web in içine aşağıdakini ekle
 
  <httpRuntime requestValidationMode="2.0" maxRequestLength="60000" executionTimeout="600" />
---------------------------------------
tam bir sorunsuz mail gönederim işi bezcelin.com da iletişim sayfasında yapıldı
 
---------------------------------------
mail (eposta) gönderme kodu
 
                MailMessage ePosta = new MailMessage();
                ePosta.From = new MailAddress(txt_eposta.Text);  // mesajın kimden geldiği formdan ne yazıldıysa o, yanılta butonuna basıldığında kime satırına gelen adres
                ePosta.To.Add(drOku["admin_eposta"].ToString()); //mesajın hangi mail adresine gideceği yönetim@noyabilgisayar.net
                ePosta.Subject = drOku["firma_adi"].ToString() + " iletişim formundan";
                ePosta.IsBodyHtml = true;
                ePosta.Body = txt_ad_soyad.Text + "<br/>" + txt_telefon.Text + "<br/> <br/>" + txt_mesaj.Text;
                SmtpClient smtp = new SmtpClient();
                smtp.Credentials = new NetworkCredential("yonetim@noyabilgisayar.net", "noya11!!"); //sunucu bilgileri
                smtp.Port = 587;
                smtp.Host = "webmail.noyabilgisayar.net "; //sunucu mail bakma adresi
                smtp.Send(ePosta);
 
               // using System.Net.Mail; bunları unutma
               // using System.Net;
------------------------------------------
güncelleme için vt den kısa çekme kodu
        if (!IsPostBack)
        {
            #region hangisi
            SqlCommand oku = new SqlCommand("SELECT * FROM sinav_sonuclari WHERE id=@id", db.Ac());
            oku.Parameters.Add("@id", Request.QueryString["id"].ToString());
            SqlDataReader Oku_hangisi = oku.ExecuteReader();
            while (Oku_hangisi.Read())
            {
                txt_CKEditorControl1.Text = Oku_hangisi["icerik"].ToString();
            }
            Oku_hangisi.Close();
            oku.Connection.Close();
            Oku_hangisi.Dispose();
            #endregion
        }
 
---------------------------------------------
vt kısa güncelleme kodu
 #region günceller
        SqlCommand CmdUpdate = new SqlCommand("UPDATE sinav_sonuclari SET icerik=@icerik WHERE id=@id", db.Ac());
        CmdUpdate.Parameters.Add("@id", Request.QueryString["id"]);
        CmdUpdate.Parameters.AddWithValue("@icerik", txt_CKEditorControl1.Text);
        CmdUpdate.ExecuteNonQuery();
#endregion
 
        Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
                                    alert(""Güncelleme Başarılı"");  
                                    window.location = ""sinav_duzenle.aspx"";    
                                    </script>");
----------------------------------------------
vt ye kısa yazma kodu
        SqlCommand CmdEkle = new SqlCommand("INSERT INTO sinav_sonuclari(icerik) values(@icerik)", db.Ac());
        CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@icerik", txt_CKEditorControl1.Text);
        CmdEkle.ExecuteNonQuery();
        Helper.ShowAlert("Kayıt Başarılı!.", "sinav_sonucu_gir.aspx");
--------------------------------------------------
responsiv gereği aynı münü çubuğu çoğaltıldıysa menubar1 in scriptini çoğaltmayı unutma
------------------------------------
not sql de tablo adını not yapma özel bir koda tekamül etmekte
-------------------------------------
bir çeşit güncellemeden önce sayfa yükleme kodu
     if (!IsPostBack)
        {
            #region icerik_yukle
            SqlCommand oku = new SqlCommand("Select * from ogretmen_programi ", db.Ac());
            SqlDataReader Oku_hangisi = oku.ExecuteReader();
            while (Oku_hangisi.Read())
            {
 
                txt_CKEditorControl1.Text = Oku_hangisi["icerik"].ToString();
            }
            Oku_hangisi.Close();
            oku.Connection.Close();
            Oku_hangisi.Dispose();
            #endregion
        }
-------------------------------
win10 çalaşın programların bildirim alanında sürekli görünmesini yada gizlenmesini sağlamak için;
Arama kutucuğuna ayarlar yaz
kişiselleştirme
görev çubuğu
bildirim alanı
aşamalarını takip ederek istenilen programları göster gizle yapabilirsin
 
hiç uğraşma simgeleri aç istediğinin üzerinden sürükleyerek görev çubuğuna bırak
--------------------------------
responsiv bir sitenin aşamaları
 
css ekran standartları
    @media only screen and (max-width: 659px) 
{
 
}
    @media only screen and (min-width: 660px) and (max-width: 959px)
{
 
}
    
@media only screen and (min-width: 960px)
{
 
}
 
Master Pagenin ikinci satırına yazılacak
    <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="css/StyleSheet.css" media="all" >
 
MasterPage nin HEAD kodları arasına yazılacak
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
-------------------------------
css kodları aynı sayfada kullanırsa aşağıdaki hod head takları arasına eklenir
  
 
        <style>
            p{
                color:red;
                text-decoration:underline;
            }
        </style>
  
-------------------------------
"kaynak izleyici"
winows 10 da perpormans grafiklerini gösteriri
------------------------------
galeriden resim silerken klasörden de resmi siler
 
        #region resim yolunu vt den bak sonrada sil
        SqlCommand oku = new SqlCommand("Select * from foto_galeri where id=@id", db.Ac());
        oku.Parameters.Add("@id", Request.QueryString["id"]);
 
        SqlDataReader Oku_hangisi = oku.ExecuteReader();
        while (Oku_hangisi.Read())
        {
            Session["dosya_yolu"] = Oku_hangisi["foto_yolu"].ToString();
        }
        Oku_hangisi.Close();
        oku.Connection.Close();
        Oku_hangisi.Dispose();
 
        string yol = Server.MapPath(Session["dosya_yolu"].ToString());//Yol adında bir string oluşturuyoruz.
 
        File.Delete(yol);
        #endregion
--------------------------------------------------
sunucudan dosya silme
 
        #region dosyayolunu vt den bak sonrada sil
        SqlCommand oku = new SqlCommand("Select * from program_indir where id=@id", db.Ac());
        oku.Parameters.Add("@id", Request.QueryString["id"]);
 
        SqlDataReader Oku_hangisi = oku.ExecuteReader();
        while (Oku_hangisi.Read())
        {
            Session["dosya_yolu"] = Oku_hangisi["dosya_yolu"].ToString();      
        }
        Oku_hangisi.Close();
        oku.Connection.Close();
        Oku_hangisi.Dispose();
 
        string yol =Server.MapPath("~"+(Session["dosya_yolu"].ToString()));//Yol adında bir string oluşturuyoruz.
 
        File.Delete(yol);
        #endregion
--------------------------------------------
css arka plan resmi ekleme ve sabitleme
<body style="background-image: url(img/bg.jpg);background-attachment:fixed;">
-----------------------------------------
bi inner join kullanımına örnek
 
   SqlCommand kategori_yayindami_bak = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler inner join kategoriler on urunler.kategori=kategoriler.kategori WHERE urun_ID=@urun_ID", db.Ac());
        kategori_yayindami_bak.Parameters.Add("@urun_ID", Request.QueryString["urun_ID"]);
 
        SqlDataReader Oku_kategori;
        Oku_kategori = kategori_yayindami_bak.ExecuteReader();
        while (Oku_kategori.Read())
        {
 
            Response.Write(Oku_kategori["durumu"].ToString());
 
        }
        Oku_kategori.Close();
        kategori_yayindami_bak.Connection.Close();
        Oku_kategori.Dispose();
-------------------------------------------
 
tablo kenarlıklarını 1 inde altında daraltmak için
 
<table border="1" style="border-collapse: collapse;" bordercolor="#C0C0C0" width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3">
 
-----------------------------
css geçiş efekti
a{
   color:red;
   transition-property: color;
   transition-duration:0.5s;
}
a:hover {
   color:blue;
}
 
------------------------------
sayaç için en son abc de yaptım, bunun için vt den sayac ve günleri kapyalamak vt için yeterli
 
diğer dosyaları ftp ye olduğu gibi atabiliriz çalışacaktır
 
-------------------------------
vt deki en büyük değeri çeker
 
  SqlCommand cmdOku = new SqlCommand("SELECT MAX(hit) as TotalHit FROM gunler", db.Ac());
        SqlDataReader drOku = cmdOku.ExecuteReader();
 
        while (drOku.Read())
        {
            Response.Write(drOku["TotalHit"].ToString());
        }
-------------------------------------
swf gömme
 <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="900" height="480" title="iletisim">
  <param name="movie" value="flash_iletisim/iletisim.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <embed src="flash_iletisim/iletisim.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="900" height="480"></embed>
</object>
---------------------------------------
vt den ddl e çeken kısa kod
 
#region //kurslar listelem aş
        SqlCommand kurslar = new SqlCommand("SELECT * FROM kurslar where yayinda='True' ORDER BY sira ASC", db.Ac());
        SqlDataReader kurs;
        kurs = kurslar.ExecuteReader();
        while (kurs.Read())
        {
            ddl_egitim.Items.Add(kurs["menu_adi"].ToString());
        }
#endregion
 
-----------------------------------
css arkaplan resmini sabitleme
background-attachment:fixed;
-------------------------------
css arkaplan resmi
 
background-image:url(img/admin_bg.png);
 
--------------------------------------------------
mssql aynı vt içinde bir tabloyu kopyalama
 
ilgili db üzerinde sağ tuş newquery
select * into yenitablo from kopyalanacaktablo
 
------------------------------------------------
vt den kısa okuma kodu
  SqlCommand cmdOku = new SqlCommand("Select * from temel_ayarlar", db.Ac());
        SqlDataReader drOku = cmdOku.ExecuteReader();
 
        while (drOku.Read())
        {
            try
            {
                Response.Write(drOku["firma_adi"].ToString());
            }
            catch (Exception)
            {
            }
        }
 
------------------------------------------------
eval e resim çekilirken resim bir üst klasörde ise ../ kullanımı
 
<asp:Image CssClass="aw-zoom" ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%# "../" + Eval("resim") %>' Width="100" /> 
 
------------------------------------------------------
vt den kısa okuma
 
 #region hangisi
        SqlCommand oku = new SqlCommand("SELECT * FROM uyeler WHERE uye_id=@uye_id", db.Ac());
        oku.Parameters.Add("@uye_id", Session["uye_id"].ToString());
        SqlDataReader Oku_hangisi = oku.ExecuteReader();
        while (Oku_hangisi.Read())
        {
           Session["hangisi"] = Oku_hangisi["hangisi"].ToString();
           Session["ad_soyad"] = Oku_hangisi["ad_soyad"].ToString();
           Session["uye_giris"] = "ok";
        }
        Oku_hangisi.Close();
        oku.Connection.Close();
        Oku_hangisi.Dispose();
 #endregion
------------------------------------------------------
rbl 0 ve 1 true ve false ye tekamül etmez bu durum ayrıca belirtilmelidir.yani true ise true false ise false yazılmalıdır value lerine
-----------------------------------------------------
session ve querkstrengi karşılaştırmak için tostring() demiş olmak gerekir
 
    if (Session["uye_id"].ToString() != Request.QueryString["uye_id"].ToString())
        {
            Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            alert(""Yanlış Sularda Yüzüyorsun!"");     
          </script>");
            return;
        }
-----------------------------------------------------
link verirken request querystring ile gelen değeri popup olarak açma
 
<a href="mesaj_gonderen_isci.aspx?uye_id=<%#Eval("uye_id") %>" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=yes,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,width=900,height=600'); return false;"  />kim</a>
---------------------------------------------------
eski şifre kontrolde hem texte hemde request.queristring ten gelen id ye göre yani iki veriye göre kontrol ettirme
 
string sql = "Select sifre FROM uyeler WHERE sifre='" + txt_eski_sifre.Text + "' and uye_id="+Request.QueryString["uye_id"];
------------------------------------------------------
bir ddl seçilmedi ise ve selected.value ye göre güncelleme yapılılıyorsa ilk sıradaki valu çekilir bu yanlışı 
şöyle düzellitm 
 
SelectedItem.Text
 
seçeneğini kullanarak düzellitm
-----------------------------------------------------------------------------------------
eval ile gelen değere karakter sınırlaması aşağıda uzunluk 45 ten büyükse 43 karakter gösterir ve 3 nokta ekler
 
<%#Eval("ilan_basligi").ToString().Length>45 ?Eval("ilan_basligi").ToString().Substring(0,43)+"..." :Eval("ilan_basligi")%>
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
hem ddl e göre sıralam hemde order by  seçeneği şöyle kullanılır
 
 SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM tbl_ilce  where il_id='"+ddl_il_uye_ol.SelectedValue+"' ORDER BY ilce_ad ASC"  , db.Ac());
-----------------------------------------------------
vt den siler
  string silmeSorgusu = "DELETE from uyeler where uye_id=" + Request.QueryString["uye_id"]; //nevzat
        SqlCommand silKomutu = new SqlCommand(silmeSorgusu, db.Ac());
        silKomutu.ExecuteNonQuery();
        Response.Redirect("uyeler.aspx");
--------------------------------------------------------
ImageUrl ye resim çekerken şu kod ~/ ana dizini ifade eder
 <td> <asp:Image ID="Image2" runat="server" ImageUrl='<%#  "~/" +  Eval("resim")%>' /> </td>
-------------------------------------------------------------------------------
 
    protected void btn_kaydet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        #region kontroller
        #region Email var mı bak
        string sql = "Select eposta FROM uyeler WHERE eposta='" + txt_eposta.Text.Trim() + "'";
        SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(sql, db.Ac());
        DataTable dt = new DataTable();
        adap.Fill(dt);
 
        if (dt.Rows.Count > 0)
        {
            Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            alert(""Bu Mail Adresiyle Daha Önce Kayıt Yapılmış!"");     
            </script>");
            return;
        }
        #endregion
 
        #region lütfen gerekli alanları doldurunuz
        if (txt_ad_soyad.Text == "" | txt_eposta.Text == "" | txt_sifre.Text == "")
        {
            Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            alert(""Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz!"");     
            </script>");
            return;
        }
        #endregion
 
        #region üyeklik sözleşmesini kabul edin lütfen
        if (cb_sozlesme.Checked != true)
        {
            Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            alert(""Lütfen Üyelik Sözleşmesini Kabul Ediniz!"");     
            </script>");
            return;
        }
        #endregion
        #endregion
 
        SqlCommand CmdEkle = new SqlCommand("Insert into uyeler(hangisi,ad_soyad,eposta,sifre,resim,cinsiyet,uyrugu,il,ilce,dogum_tarihi,egitim_durumu,mezun_oldugu_okullar,kurs_ve_sertifikalar,bildigi_bilgisayar_programlari,bildigi_yabanci_diller,surucu_belgeleri,is_tecrubeleri,referanslar,engelli,engeli,kayit_tarihi,meslegi)           values(@hangisi,@ad_soyad,@eposta,@sifre,@resim,@cinsiyet,@uyrugu,@il,@ilce,@dogum_tarihi,@egitim_durumu,@mezun_oldugu_okullar,@kurs_ve_sertifikalar,@bildigi_bilgisayar_programlari,@bildigi_yabanci_diller,@surucu_belgeleri,@is_tecrubeleri,@referanslar,@engelli,@engeli,@kayit_tarihi,@meslegi)", db.Ac());
 
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@hangisi", ddl_hangisisiniz.SelectedValue);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@ad_soyad",txt_ad_soyad.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@eposta",txt_eposta.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@sifre",txt_sifre.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@resim",imgResim.ImageUrl);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@cinsiyet",rbl_cinsiyet.SelectedValue);
if (rbl_uyrugu.SelectedValue=="1")
{
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@uyrugu","TC");
}
if (rbl_uyrugu.SelectedValue == "0")
{
    CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@uyrugu", txt_yabanci_uyruklu.Text);
}
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@il", ddl_il_uye_ol.SelectedItem.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@ilce",ddl_ilce_uye_ol.SelectedValue);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@dogum_tarihi",ddl_gun.SelectedValue+"."+ddl_ay.SelectedValue+"."+ddl_yil.SelectedValue);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@egitim_durumu",ddl_egitim_durumu.SelectedValue);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@mezun_oldugu_okullar",txt_okullar.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@kurs_ve_sertifikalar",txt_sertifika.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@bildigi_bilgisayar_programlari",txt_bildiginiz_programlar.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@bildigi_yabanci_diller",txt_ydil.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@surucu_belgeleri",txt_ehliyet.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@is_tecrubeleri",rbl_is_tecrubesi.SelectedValue);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@referanslar",txt_referans.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@engelli",rbl_engelli.SelectedValue);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@engeli",txt_engel.Text);
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@kayit_tarihi", DateTime.Now.Day.ToString() + "." + DateTime.Now.Month.ToString() + "." + DateTime.Now.Year.ToString());
if (cb_listeden_sec.Checked == true)
{
    CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@meslegi", ddl_meslekler.SelectedItem.Text);
}
if (cb_listeden_sec.Checked != true)
{
    CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@meslegi", txt_mesleginiz.Text);
}
        //int uye_id = Convert.ToInt32(CmdEkle.ExecuteScalar());
 
        CmdEkle.ExecuteNonQuery();
 
        Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            alert(""Kayıt Başarılı!"");     
          </script>");
}
----------------------------------------------
üye kayıt ekranında sayfanın yenilenmesi gerekitiren şeyler tex modu posword olanların silinmesini sağlıyor
(şifre kutucuğu silinmemesi için) textbox ın clik eventine şunu yaz
 
  protected void txt_sifre_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        txt_sifre.Attributes.Add("value", txt_sifre.Text);
    }
 
ayrıca autopostback ini falan true yapmayı unutma
 
 
---------------------------------------------------
ddl te vt den gelen değeri atama
 
ddl_ilce_uye_ol.Items.Add(Oku["ilce"].ToString());
---------------------------------------------------
ddl (dropdownlist) e veri çekme 
 
    void meslekleriYukle()
    {
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM meslekler ORDER BY id ASC", db.Ac());
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            ListItem item = new ListItem();
            item.Value = dr["id"].ToString();
            item.Text = dr["isim"].ToString();
            ddl_meslekler.Items.Add(item);
            item = null;
        }
        ddl_meslekler.SelectedItem.Text = "Seçiniz";
    }
-------------------------------------------------------
aktif sayfaya ait bunonun farklı durması için
 
var buton = (Button)Master.FindControl("btn_anasayfa");
        buton.BackColor = Color.Red;
 
kodu kullan cancak hem masterpage ye heme ilgili sayfaya şu namespace eklemyi unutma
using System.Drawing;
 
-----------------------------------------------------------------------
Oluşturmuş olduğumuz özel bir Session'ı silmek isteyebiliriz. Bu durumdaysa Session.Remove özelliğinden faydalanabiliriz.
Session.Remove("SessionAdiniz");
-----------------------------------------------------------------------
Session'ların takibinin Cookie'ler aracılığı ile yapıldığndan söz etmiştim, peki bazı kullanıcılar Cookie'lerin oluşmasını engellerlerse ne olacak? Tarayıcı ayarları Cookie'ler hakkında karar verebilmemize olanak tanımaktadırlar. Bu gibi durumlarda Session'ların Cookie olmadan kullanılması gerekebilir. Bunun için web.config içerisinde şu değişikliği yapmamız gerekiyor:
<sessionstate cookieless="true"></sessionstate>
--------------------------------------------------------------------------
cb link verme ve emin misiniz sorusu cb ı evalle işaretleme
 
<a onclick="return confirm('Emin misiniz?');" title="İşlem">  <label onclick=" location.href='siparis_onayla.aspx?siparis_ID=<%# Eval("siparis_ID") %>'"> <asp:CheckBox ID="cb_durumu" runat="server" Checked=<%# Eval("durumu") %> />   </label></a>
---------------------------------------------------------------------
bir ceheckbox a link şu şekilde verilir (cb link)
 
<a><label onclick="location.href= 'urun_durumunu_degistir.aspx?urun_ID=<%# Eval("urun_ID") %>'"> <asp:CheckBox ID="cb_durumu" runat="server" Checked=<%# Eval("durumu") %> />   </label></a>
 
---------------------------------------------------------------------
reques queristring ile gelen değeri response.redirect te kullanma
 
Response.Redirect("siparis_detay.aspx?siparis_ID="+Request.QueryString["siparis_ID"]);   
------------------------------------------------------------------------------
bir butonun default olabilmesi için 
 
panel ekle ve panelin özelliklerine defaultbutton="btn_kaydet" şeklinde ekle 
 
genel olarak aşağıdaki gibi
 
<asp:Panel ID="Panel_uye_kayit" runat="server" DefaultButton="btn_kaydet">
bu panelin içindeki formun butonu btn_kaydet enter a basınca çalışacaktır
</asp:Panel>
-------------------------------------------------------------------------------------
vt den bilgi çekiler büyük küçük harf olması önemli örneğin vt de True ise aspx.cs tarafında true diyemezsin True denilmeli
----------------------------------------------------------------------------------------
Session.Abandon(); bütün sessionları kapatır
Session.Remove("hesap_kodu"); sadece hesap_kodu sesionu nu kapatır
-----------------------------------------------------------------------------------------
Session Timeout değerini Web.config üzerinden ayarlayabiliriz. Şu şekilde ayarlıyoruz:
 
<sessionstate timeout="10"></sessionstate>  <!--Session süremizi 10 dk olarak ayarlamış oluruz-->
---------------------------------------------------------------------------------------
aspx tarafından label yada textbox olmadan format lı rakam yazdırılabilir şöyleki;
<td><%# String.Format("{0:# ###,###,###.00}", Convert.ToDecimal(Eval("borc"))) %>  </td>
-----------------------------------------------------
sağlam bir çeşit güncelleme kodu
 
        #region fiş listesini günceller
        SqlCommand CmdUpdate = new SqlCommand("UPDATE hesap_plani SET hesap_kodu=@hesap_kodu WHERE id=@id", db.Ac());
        CmdUpdate.Parameters.Add("@id", Request.QueryString["id"] );
        CmdUpdate.Parameters.AddWithValue("@hesap_kodu", txt_hesap_kodu.Text);
        CmdUpdate.ExecuteNonQuery();
        #endregion
--------------------------------------------------------
buda bir güncelleme kodu
SqlCommand update = new SqlCommand("UPDATE yevmiye_defteri SET hesap_kodu=@hesap_kodu WHERE hesap_kodu='" + Session["degistirilecek_kod"] + "'", db.Ac());
        update.Parameters.AddWithValue("@hesap_kodu", txt_hesap_kodu.Text);
        update.ExecuteNonQuery();
--------------------------------------------------------
bildiğimiz normal asp button response.redireck e düşürülmeden popup açtırılabilir aşağıda
 
 <asp:Button ID="btn_hesap_tablosu" runat="server" Text="Hesap Planı" CssClass="menu_button" OnClientClick="window.open('hesap_tablosu.aspx','Timetable','width=580,height=360,scrollbars=yes');" /> 
-------------------------------------------------------------------
kerem ondalık haneyi ikiye düşürmek için mizan sayfasında bi yerde N2 Kullandı
---------------------------------------------------------
Response.Redirect() ile Yönlendirilecek Sayfayı Yeni Pencerede Açmak
<asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Tıkla Bakalım" OnClientClick="form1.target='_blank';" />
----------------------------------------------
örnek uyarı diyolog popup penceresi asp.cs tarafı
 
       Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
                                    alert(""Kayıt Başarılı"");  
                                    window.location = ""Default.aspx"";    
                                    </script>");
 
--------------------------------------------
tab kullanıldığında istenilen texbox a götüren kod
asp.cs tarafında textbox eventinin en sonuna yazılmalı
(takibindeki hücreye götürün veya istenilen sekmeye atan kod)
 
txt_aciklama0.Focus();
---------------------------------------------
 HttpContext.Current.Session["resim_yolu"] = "urun_fotolari/" + ad_tarih + dosyaAdi; // class içinde sessiona böyle değer atanır (nevzat)             
---------------------------------------------
if ile çalışmaları sonlandırma
 
return;
 
------------------------------------------------
aynı alna birden fazla satırda giriş yapıldı ise hesapcıda yevmiye defterinde yapıldı
 
----------------------------------------------
vt deki bir değer sessionda bulunan bir değer ve tekbaxa girilen bir değeri karşılaştırarak şu şekilde yazıldı
 
sessiondaki değerin vt den karşılaştırma sorguda kullanma
 
        //-----------------eski şifre doğrumu bak baş------------
        string sql = "Select sifre FROM uyeler WHERE  uye_id='"+Session["uye_id"]+"' AND   sifre='" + txt_eski_sifre.Text + "'";
        SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(sql, db.Ac());
        DataTable dt = new DataTable();
        adap.Fill(dt);
 
        if (dt.Rows.Count == 0)
        {
            lbl_sifre_kont.Text = "Yanlış";
            //            Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            //            alert(""Eski Şifreyi Yanlış Girdiniz"");
            //            </script>");
        }
        else
        {
            txt_yeni_sifre.Visible = true;
            lbl_yeni_sifre.Visible = true;
            txt_eski_sifre.Visible = false;
            lbl_eski_sifre.Visible = false;
            lbl_sifre_kont.Visible = false;
        }
        //-----------------eski şifre doğrumu bak son------------
 
 
-----------------------------------------------
vt den il adını bulur ve işaretler ddl seçili gelir
 
ddl_il_uye_ol.Items.FindByText(Oku["il"].ToString()).Selected = true;
 
eğer value çekilecek text gösterilecekse aşağıdaki kodu kullan
 
ddl_fatura_turu.Items.FindByValue(dr["fatura_turu"].ToString()).Selected = true;
----------------------------------------------
vt den gelen değere göre rbl i seçimini sağlama
 
rbl_cinsiyet.SelectedValue = Oku["cinsiyet"].ToString(); 
 
-----------------------------------------------
vt den birden fazla ölçüye göre veri çekme / veri tabanından iki kritere göre veri çekme
 
SqlCommand kampanya = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler where yayinda='True' and kategori_adi='hizmetlerimiz' ORDER BY sira DESC", db.Ac());
-----------------------------------------------------
literal e link vermek (labele vermek için uğraşma literale ver doğrudan text olarak algılanır)
 
<a href="<asp:Literal ID="ltr_web_adresi" runat="server"></asp:Literal>"> Site Ön İzleme</a>
 
--------------------------------------------------
alta sabitlenen div
 
.alt_sabit_kutu
{
    width:950px;overflow:hidden; background-color:#ca03b9;float:left;padding:5px;text-align:center;color:white;
    position:fixed;bottom:1px;opacity:1;
}
------------------------------------------------
iş için butona tıklandığında hem ekrana popup ileti hemde pencereyi kapatan kod
 
  Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            alert(""Mesajınıj Başarıyla iletilmiştir, en kısa sürede mesajınız cevaplanacaktır!""); 
            javascript:window.close(); 
            </script>");
 
---------------------------------------------------------
popup link kodu
 
<a title="Soru Gönder"      onclick="javascript:window.open('uye_soru.aspx?siparis_ID=<%# Eval("siparis_ID") %>','anycontent', 'width=400, height=200 ,scrollbars=1');"   ><img src="img/gonder.jpg" /></a>
 
 
-------------------------------------------------------
bir çeşit veritabanından okuma kodu where den sonra bu şekilde okutulursa bir çeşit açık kapanır
 
 #region//repeater listeleme baş
        //SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM siparisler INNER JOIN uyeler ON  siparisler.uye_id = uyeler.uye_id order by siparis_ID desc", db.Ac());
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM siparisler WHERE uye_id=@uye_id", db.Ac());
        cmd.Parameters.AddWithValue("uye_id", Session["uye_id"]);
 
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater1.DataSource = dt;
        Repeater1.DataBind();
 
        dt.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        da.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
 #endregion//repeater listeleme son
 
-----------------------------------------------------
ck editöre resim upload eklemeyi şöyle yaptık
 
normal olarak ckeditor ekelencek ve ilaveten 
fileman klasörü sayfa ile aynı dizine ekelenerek (ana dizine)
fileman/conf.json dosyasının 2. ve 3. satırındaki yollar değiştirilecek
 
ayrıca ckeditör üde kopyala bin klasörünü de kopyalamayı unutma
bide sunucuya atıldığında upload edilen klasörün yazma izni bulunduğundan emin ol, bişi da webconfig dosyaları çakışabilir
reyonmarka da sayfa.asp de yapıldı
 
linki sef linke göre ayarla detaydaki cs tarafında da seflinki kullan
 
bişi daha eğer rewrite modülü kullanıldıysa web configte aşağıdka ilk satırı kullan
 <rewriter>
   <rewrite url="~/fileman/index.html" to="~/fileman/index.html" processing="stop" />
    <rewrite url="~/iletisim.html" to="~/iletisim.aspx"/>
    <rewrite url="~/index.html" to="~/Default.aspx"/>
    <rewrite url="~/(.+)\.html" to="~/Kurs.aspx?seflink=$1"/>
  </rewriter>
------------------------------------------------
bir veritabanında istenilen kritere uygun satırı saydırma 
 
 #region sepette ürün varsa şu resmi göster yoksa bu resmi göster
    void sepet_resmini_digistir()
    {
        SqlCommand sessi_oku = new SqlCommand("Select * FROM session_siparisler WHERE oturum_adresi=@oturum_adresi", db.Ac());
        sessi_oku.Parameters.Add("@oturum_adresi", Session.SessionID.ToString());
 
        SqlDataAdapter da_say = new SqlDataAdapter(sessi_oku);
        DataTable dt_say = new DataTable();
 
        da_say.Fill(dt_say);
 
        Response.Write(dt_say.Rows.Count); //veriye uygun satırı sayar
 
        if (dt_say.Rows.Count > 0)
        {
            img_sepet.ImageUrl = "~/img/sepet_dolu.jpg";
        }
        else
        {
            img_sepet.ImageUrl = "~/img/sepet_bos.jpg";
        }
    }
    #endregion
 
-----------------------------------------------
üyenin il bilgisindeki il al il tablosunda bul ve seç
 
ddl_il.Items.FindByText(Oku["il"].ToString()).Selected = true;
 
-----------------------------------------------
bir çeşit silme komutu
 
#region sepitin boşaltılması
            SqlCommand silKomutu = new SqlCommand("DELETE from session_siparisler where oturum_adresi=@oturum_adresi", db.Ac());
            silKomutu.Parameters.AddWithValue("@oturum_adresi", Session.SessionID.ToString());
            silKomutu.ExecuteNonQuery();
#endregion
--------------------------------------------------
aspx.cs tarafından labeldeki rakama format basma
 
lbl_urun_toplami.Text = String.Format("{0:# ###,###,###.00}", total);
----------------------------------------------
label format aspx tarafı
 
<asp:Label ID="lbl_tutar" runat="server" >
        <%# String.Format("{0:# ###,###,###.00}", Convert.ToDecimal(Eval("satis_fiyati")) * Convert.ToDecimal(Eval("miktar"))) %>  
</asp:Label>
 
not: eğer olmuyorsa Convert.ToDecimal kaldırarak dene
----------------------------------------
css de dikey kaydırma çuğubunun gerektiğinde ortaya çıkmasını sağlayan kod
 
overflow-x:auto;
--------------------------------------
ondalıklı bir rakamla 4 işlem
 
lbl_kdv.Text=(total*float.Parse("0,18")).ToString();
 
--------------------------------------
hem repeater için veri çeker hemde tekli bilgi çeker
 
#region//repeater ve tekil bilgi çekme listeleme baş
SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM siparisler INNER JOIN uyeler ON  siparisler.uye_id = uyeler.uye_id where siparis_ID=" + Request.QueryString["siparis_ID"], db.Ac());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater1.DataSource = dt;
        Repeater1.DataBind();
        dt.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        da.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        //--------------
        SqlDataReader Oku_uye_id;
        Oku_uye_id = cmd.ExecuteReader();
        while (Oku_uye_id.Read())
        {
            Session["uye_id"] = Convert.ToString(Oku_uye_id["uye_id"]);
        }
        Oku_uye_id.Close();
        Oku_uye_id.Dispose();
        cmd.Connection.Close();
#endregion//repeater  ve tekil bilgilisteleme son
 
--------------------------------------
bulunduğun sayfanın url sini tekrarlar 
 
Request.Url.AbsoluteUri
------------------------------------------
//veritabanından tablodan bir alandaki miktarlarla satış fiyatını çarparak tutarı buldurma
 
  #region sipariş edilen ürünlerin toplam tutarı
    void siparis_toplami()
    {
        float total = 0;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM siparis_urunler WHERE siparis_ID=" + Request.QueryString["siparis_ID"], db.Ac());
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["satis_fiyati"].ToString()))
            {
                float tekUrun = float.Parse(dr["satis_fiyati"].ToString()) * Convert.ToInt32(dr["miktar"].ToString());
                total = total + tekUrun;
            }
        }
        lbl_urun_toplami.Text = total.ToString();
        dr.Close();
        dr.Dispose();
    }
#endregion sipariş edilen ürünlerin toplam tutarı 
 
------------------------------------------
sipariş toplamını aşağıdaki gibi hesaplattım ancak page leyout a şunu yazmayı unutma siparis_toplami()
 
 
 void siparis_toplami()
    {
        float total = 0;
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM siparis_urunler WHERE siparis_ID=" + Request.QueryString["siparis_ID"], db.Ac());
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            if (!string.IsNullOrEmpty(dr["satis_fiyati"].ToString()))
            {
                float tekUrun = float.Parse(dr["satis_fiyati"].ToString());
                total = total + tekUrun;
            }
        }
        lbl_urun_toplami.Text = total.ToString();
       // Session["sepet_toplami"] = total.ToString();
        dr.Close();
        dr.Dispose();
    }
 
 
------------------------------------------------------
eval ile silmeye giderken iki parametre götürme
 
<td align="center">
<a onclick="return confirm('Silmek istediğinizden emin misiniz?');" title="Çıkar"
                         href="siparisten_urun_sil.aspx?urun_ID=<%# Eval("urun_ID") %>&siparis_ID=<%#Request.QueryString["siparis_ID"].ToString() %>">
                        <img src="img/sil.png" /></a>
</td>
 
.cs sayfasında ise şöyle karşıla
 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        var uid = Request.QueryString["urun_ID"].ToString();
        var sid = Request.QueryString["siparis_ID"].ToString();
        var sorgu = "DELETE FROM siparis_urunler WHERE siparis_ID=" + sid + " AND urun_ID=" + uid;
        SqlCommand silKomutu = new SqlCommand(sorgu, db.Ac());
        silKomutu.ExecuteNonQuery();
        Response.Redirect("siparis_detay.aspx?siparis_ID=" + sid);
    }
 
-----------------------------------------------------------
bir önceki tabloda atanan bilgi bir sonraki tabloda kullanılacaksa (bir sonraki event te demek istedim) hatta aynı eventin içinde
 
SqlCommand CmdEkle = new SqlCommand("Insert into uyeler(ad,soyad,eposta,sifre,dogum_tarihi,tel,cinsiyet,iletisim,kayit_tarihi) values(@ad,@soyad,@eposta,@sifre,@dogum_tarihi,@tel,@cinsiyet,@iletisim,@kayit_tarihi);SELECT SCOPE_IDENTITY();", db.Ac());
            
            CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@ad", txt_ad.Text);
            CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@soyad", txt_soyad.Text);
            CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@eposta", txt_eposta.Text);
            CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@sifre", txt_sifre.Text);
            CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@dogum_tarihi", ddl_gun.Text+"."+ddl_ay.Text+"."+ddl_yil.Text);
            CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@tel", txt_tel.Text);
            CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@cinsiyet", rbl_cinsiyet.SelectedValue);
            CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@iletisim",cb_iletisim.Checked);
            CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@kayit_tarihi",DateTime.Now.Day.ToString() + "." + DateTime.Now.Month.ToString() + "." + DateTime.Now.Year.ToString());
            int uye_id = Convert.ToInt32(CmdEkle.ExecuteScalar());
       
            //CmdEkle.ExecuteNonQuery();
 
            Response.Write(uye_id); 
 
------------------------------------------------
inner join kullanımı
 
SELECT * FROM siparisler inner join uyeler on siparisler.uye_id=uyeler.uye_id
-----------------------------------------------------------------
css bağlantı kodu
<link rel="Stylesheet" type="text/css" href="css/StyleSheet.css">
-----------------------------------------------------------
// Response.Write(Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 5)); //rastgele sipariş takip numarası oluşturma
----------------------------------------------------------
session dan gelen web linkini mail adresine yazdırma
 
 "<a href=" +"http://"+ Session["web_adresi"].ToString() + ">" + Session["web_adresi"].ToString() + "</a>" + "<br/>"; 
 
-----------------------------------------------------------
bir vt deki tabloyu alır başka bir vt tablo oluşturarak aktarır (tablo kopyalama)
 
new query kumutu kullanılarak aşağıdakini yapıştır, sonrada execute yi çalıştır
 
select * into db_ekobag.dbo.mesajlar from db_reyonmarka.dbo.mesajlar
 
netten kopya
Sql Serverda herhangi bir veri tabanındaki bir tabloyu, başka bir veritabanına taşımak için
select * into vt1.dbo.yenitablo from vt2.dbo.kopyalanacaktablo
şeklinde bir komut kullanılabilir. Bu komut ile vt1 veritabanı altına yenitablo isimli bir tablo oluşturulur ve vt2 veritabanındaki kopyalanacaktablo isimli tablodaki veriler bu tabloya taşınır.
-----------------------------------------------------------
sessiona atılan değer strng ve sessiondaki değere göre vt den veri çekilecekse  aşağıdaki kullanıma dikkat
 
 #region eft bilgisini çeker
        SqlCommand eft_oku = new SqlCommand("Select * from odeme_yontemleri where odeme_yontemi_adi=@odeme_yontemi_adi", db.Ac());
        eft_oku.Parameters.Add("@odeme_yontemi_adi", Session["odeme_yontemi_adi"].ToString());
        SqlDataReader Oku_eft = eft_oku.ExecuteReader();
        while (Oku_eft.Read())
        {
           lbl_eft_bilgileri.Text = Oku_eft["hesap_bilgileri"].ToString();
        }
        Oku_eft.Close();
        eft_oku.Connection.Close();
        Oku_eft.Dispose();
 #endregion
 
------------------------------------------------------------
bir dropdownlistten seçilin verisini veritabanına aktarırken seçilen
item in text mi yoksa valusümü şöyle denir
 CmdUpdate.Parameters.AddWithValue("@il",ddl_il.SelectedItem.Text);
 
veya valu ise
ddl_il.SelectedItem.value
--------------------------------------------------------------
ondalıklı ve tamsayılı bir değer toplanacaksa aşağıdakini kullan
buradan okunan ve sessiondaki string değerler dönüştürülerek toplandı ve 
tekrar string e çevrilerek labele aktarıldı
 
 float odeme_tutari = float.Parse(Session["sepet_toplami"].ToString()) + float.Parse(Oku_kargo["kargo_ucreti"].ToString());
 lbl_odeme_tutari.Text = odeme_tutari.ToString();
 
----------------------------------------------------------------
arama kutucuğundan gelen değer qerystring gibi kullanılabilir bu ekobag in arama kutucuğunda yapıldı
----------------------------------------------------------------
eğer bir text box a page leyout ile yükleme yapılıyorsa aynı texbok birde güncelleme yapılacaksa
yükleme kısmında kesinlikle 
 if (!IsPostBack)
{
}
 
içinde yükleme yapılmalıdır aksi takdirde bunonun eventi page leyout tan çekiyor
------------------------------------------------------------------
if içinde iki koşul kullanımı - if içinde ve kullanımı (birden fazla ve kullanımı) ve:&,   yada: |
 
if(txt_kadi.Text=="ekobag" & txt_sifre.Text=="eko11!!")
        {
            Session["admin"] = "ok";
            Response.Redirect("urunler.aspx");
        }
        else
        {
        
        }
-----------------------------------------------------------------------------------
Request.QueryString ile gelen değer string ise aşağıda ki gibi kullanım olabilir
 
        #region //repeater ürün listeleme baş
    //  SqlCommand kampanya = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler where kategori_adi="+Request.QueryString["kategori_adi"], db.Ac());
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler where kategori_adi=@kategori_adi", db.Ac());
        cmd.Parameters.Add("@kategori_adi",Request.QueryString["kategori_adi"].ToString());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater1.DataSource = dt;
        Repeater1.DataBind();
 
        dt.Dispose();//(nevzat)
        da.Dispose();//(nevzat)
        #endregion//repeater ürün listeleme son
----------------------------------------------------------------------------------
veritabanından gelen rakamları doğru sıralayabilmek için örneğin 2'den önce 10 rakamı geliyorsa
veri türü metin demektir int gibi sayı yapılmalıdır.
---------------------------------------------------------------------------------------
dropdowna yükleme yapıldıysa ve orda da file uploda butonu varsa veya herhangi bir buton
dropdown un yüklemisin voidle yaptıysak page leyout a şunin içine yüklenmelidir
   if (!IsPostBack)
        {
            KategoriYukle();
        }
şunu aşağılara bi yerlere eklemeyi unutma 
 
void KategoriYukle()
    {
        ListItem seciniz = new ListItem();
        seciniz.Selected = true;
        seciniz.Value = "Kategorisiz";
        seciniz.Text = "Kategorisiz";
        ddl_kategori.Items.Add(seciniz);
 
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM kategoriler ORDER BY kategori ASC", db.Ac());
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            ListItem item = new ListItem();
            //item.Value = dr["marka_ID"].ToString();
            item.Text = dr["kategori"].ToString();
            ddl_kategori.Items.Add(item);
            item = null;
        }
     }
---------------------------------------------------------------------------------------
otorum ve sessionları kapatma
 
        Session.Abandon();
        FormsAuthentication.SignOut();
        Response.Redirect("Default.aspx");
---------------------------------------------------------------------------------------
button eventlerinin sonuna konulan bir çeşit yenileme kodu
 
 Response.Redirect(Request.Url.AbsoluteUri);//sayfayı yenile
----------------------------------------------------------------------------------------
düzenleme paneli için btonun argument inten şöyle faydalanılır
 var odeme_yontemi_ID = (sender as ImageButton).CommandArgument;
        SqlCommand db_oku = new SqlCommand("Select * from odeme_yontemleri where odeme_yontemi_ID="+@odeme_yontemi_ID, db.Ac());
        SqlDataReader Oku;
        Oku = db_oku.ExecuteReader();
        while (Oku.Read())
        {
            txt_duzenle_odeme_yontemi_adi.Text = Convert.ToString(Oku["odeme_yontemi_adi"]);
            txt_duzenle_hesap_bilgileri.Text = Convert.ToString(Oku["hesap_bilgileri"]);
            cb_duzenle_yayinda_mi.Checked = Convert.ToBoolean(Oku["yayinda"]);
            
        }
        Oku.Close();
        db_oku.Connection.Close();
        Oku.Dispose();
----------------------------------------------------------------------------------------
drop dakini siler
 
SqlCommand silKomutu = new SqlCommand("DELETE from sayfalar WHERE sayfa_ID='" + ddl_menu_isimleri.SelectedValue + "'", db.Ac());
silKomutu.ExecuteNonQuery();
Response.Redirect(Request.Url.AbsoluteUri);//sayfayı yenile
-----------------------------------------------------------------------------------------
ImageButton ile silme işleminde hem emin mesiniz dedirtip hemde repeatere 
eval ile çekilen değeri aspx.cs sayfasında kullanımı
bu emin minisiniz mesajını düz button da da yapabiliriz aspx tarafında yapılalilmektedir.
 
aspx tarafı:
<asp:ImageButton ID="img_btn_sil" CommandArgument='<%#Bind("odeme_yontemi_ID") %>' runat="server" ImageUrl="img/sil.png" title="Sil" OnClientClick="javascript:return confirm('Silmek istediğinizden emin misiniz?');" OnClick="img_btn_sil_Click" />
 
aspx.cs tarafı
 #region bu ödeme yöntemini sil
var urunId = (sender as ImageButton).CommandArgument;
SqlCommand silKomutu = new SqlCommand("DELETE from odeme_yontemleri where odeme_yontemi_ID=@odeme_yontemi_ID", db.Ac());
silKomutu.Parameters.AddWithValue("@odeme_yontemi_ID", Convert.ToInt32(urunId));
silKomutu.ExecuteNonQuery();
Response.Redirect(Request.Url.AbsoluteUri);//sayfayı yenile
#endregion
 
------------------------------------------------------------------------------------------
Silme Sorgusu
  string silmeSorgusu = "DELETE from markalar where marka_ID=" + Request.QueryString["marka_ID"]; //nevzat
  SqlCommand silKomutu = new SqlCommand(silmeSorgusu, db.Ac());
  silKomutu.ExecuteNonQuery();
  Response.Redirect("markalar.aspx");
------------------------------------------------------------------------------------------
ImageButton
bu buton kullanımında aspx tarafında emin misiniz sorusu aşağıdaki gibi sordurulur.
 
<asp:ImageButton ID="img_btn_sil" runat="server" ImageUrl="img/sil.png" OnClientClick="javascript:return confirm('Silmek istediğinizden emin misiniz?');" OnClick="img_btn_sil_Click" />
---------------------------------------------------------------------------------------------
rpeater in içindeki checbox a True ve False değerlerini doğru çekebilmek için
checkbox ın checked true kısmına eval ile değer çekilir ancak çift tırnaklar kaldırılır aşağıda
 
 <asp:CheckBox ID="cb_yayinda_mi" runat="server" Checked=<%#Eval("yayinda")%> /> 
---------------------------
vt den okuma ve rpeatere aktarma kısa
 
        //repeater listeleme baş
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM odeme_yontemleri", db.Ac());
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        Repeater1.DataSource = dt;
        Repeater1.DataBind();
 
        dt.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        da.Dispose();//benim eklemem (nevzat)
        //repeater listeleme son
----------------------------
vt okuma ve ilgili yerlere atama
 
   // yükleme baş2
            SqlCommand db_oku = new SqlCommand("SELECT * FROM hesap_plani WHERE hesap_kodu=@hesap_kodu", db.Ac());
            db_oku.Parameters.Add("@hesap_kodu", txt_hesap_kodu0.Text);
            SqlDataReader Oku;
            Oku = db_oku.ExecuteReader();
            while (Oku.Read())
            {
                lbl_hesap_adi0.Text = Convert.ToString(Oku["hesap_adi"]);
            }
            Oku.Close();
            db_oku.Connection.Close();
            Oku.Dispose();
 // yükleme son2
----------------------------
repeaterin içinde kullanılan evali yine eval ile çekilen değer ile çapram ör.miktar*fiyat evalde 4 işlem
 
<%# Convert.ToDecimal(Eval("satis_fiyati"))*Convert.ToDecimal(Eval("miktar")) %>
 
-----------------------------
bilgisayarın mac adresini alma (değişmeyen) sunucu ortamında bu alınmıyor muş
öncelikle name space ye şunu ekle
using System.Net.NetworkInformation;
  Response.Write(NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces()[0].GetPhysicalAddress().ToString());
-----------------------------
otorum id si (bu sessionID özel bir sql komutuna denk geldiği izin where de kullanırken dikkat et
Response.Write(Session.SessionID);
-----------------------------
data rows a vt den çek ve kulllan
 
            SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter("Select firma_adi, admin_eposta,web_adresi from temel_ayarlar", db.Ac());
            DataTable dt = new DataTable();
 
            adap.Fill(dt);
 
            Response.Write(dt.Rows[0]["firma_adi"].ToString());
 
 
------------------------------
il ilçe reyonmarkada üye olmadan devam et bölümünde yapılmıştır.veri tabanına ekleme ise
newquri yoluyla yapılmıştır bunun sql kod text i piyasadan bulunabilir nette çok var
-----------------------------------------------------------------------------------------
fileUpload ile ilgili son tecrübe
 
string ad_tarih = DateTime.Now.Year.ToString() + "-" + DateTime.Now.Month.ToString() + "-" + DateTime.Now.Day.ToString() + "_" + DateTime.Now.Hour.ToString() + "-" + DateTime.Now.Minute.ToString() + "-" + DateTime.Now.Second.ToString() + "_";
fu_menu_iconu.SaveAs(Server.MapPath("~/admin/menu_iconlari/") +ad_tarih+fu_menu_iconu.FileName);
img_menu_iconu.ImageUrl = "menu_iconlari/" + ad_tarih + fu_menu_iconu.FileName;
---------------------------------------------------------------------------------------
cs tarafından link (id ye göre ilgiliye link verme)
string item = "<a href=\"urun_detay.aspx?urun_ID='"+dr["urun_ID"].ToString()+"'\">   <img src=\"admin/" + dr["foto_1"].ToString() + "\">   </a>";
----------------------
////////////cs tarafı////////////
slide için listeleme
//slide için listeleme baş
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM urunler where slide_urunu='True' ORDER BY urun_ID DESC", db.Ac());
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        int i = 1;
        while (dr.Read())
        {
            string item = "<a href=\"#\"><img src=\"admin/"+dr["foto_1"].ToString()+"\"></a>";
            string sliderNav = "<a href=\"#\" rel=\""+i+"\">"+i+"</a>";
            slider += item;
            sliderNavigation += sliderNav;
            i++;
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        cmd.Connection.Close();
        cmd.Dispose();
        //slide için listeleme baş
 
///////////////tasarım sayfası////////
    <div class="slide">
 
        <div class="container1">
            <div class="main_view">
                <div class="window">
                    <div class="image_reel">
                        <%Response.Write(slider); %>
                    </div>
                </div>
                <div class="paging_btrix">
                    <%Response.Write(sliderNavigation); %>
                </div>
            </div>
        </div>
        <script type="text/javascript" src="js/1.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            $(document).ready(function () {
                $(".paging_btrix").show(); $(".paging_btrix a:first").addClass("active"); var imageWidth = $(".window").width(); var imageSum = $(".image_reel img").size(); var imageReelWidth = imageWidth * imageSum; $(".image_reel").css({ 'width': imageReelWidth }); rotate = function () { var triggerID = $active.attr("rel") - 1; var image_reelPosition = triggerID * imageWidth; $(".paging_btrix a").removeClass('active'); $active.addClass('active'); $(".image_reel").animate({ left: -image_reelPosition }, 500) }; rotateSwitch = function () {
                    play = setInterval(function () { $active = $('.paging_btrix a.active').next(); if ($active.length === 0) { $active = $('.paging_btrix a:first') } rotate() },
                    5000)
                }; rotateSwitch(); $(".image_reel a").hover(function () { clearInterval(play) }, function () { rotateSwitch() }); $(".paging_btrix a").click(function () { $active = $(this); clearInterval(play); rotate(); rotateSwitch(); return false })
            });
        </script>
    </div>
----------------------
bir şekilde veritabanından datarows aktarılan (sanal listeye) verilerin okutulması ve bir yere atanabilmesi
        Response.Write(dt.Rows[0]["urun_adi"].ToString());
        Response.Write(dt.Rows[1]["urun_adi"].ToString());
-----------------------
eval kullanımı: evale bir ilave yapılmak istenirse aşağıdaki gibi kullanılır
<asp:Image ID="slide1" runat="server" ImageUrl= '<%# "~/admin/" + Eval("foto_1") %>'  />
------------------------
ekrana ileti yazdıran dialog kutusu popup
            Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
            alert(""Bu Markayı Daha Önce Eklemişsiniz..."");  
            window.location = ""markalar.aspx"";    
            </script>");
------------------------
gridview de herhangi bir alanı düzenlemeye karşı pasif yapmak istersek 
edit colums tan read only true yapılacak
------------------------
web.config dosyasına veritabanı yolu yazılmazsa gridview ler den dolayı sayfa hata verir.
------------------------
gridview de başlık içine resim koyma
HeaderText='<img src=img/durumu.jpg>'
-----------------------
veritabanından gelen değere göre checkbox ı işaretleme ve işaretlememe
cb_kdv_dahil.Checked = Convert.ToBoolean(Oku["kdv_dahil"]);
------------------------
Gridview de düzenleme butonundan sonra güncelleme yaparken hata vermemesini sağlayan kod bunları 
unutma bunlar <system.web> in içine yazılacak
<system.web> 
<httpRuntime requestValidationMode="2.0" />  <!--bu kod ve hemen alttaki kod gridview de günlcellem yaparken html kodlarını güvenlik den geçirmeden hata vermeyi engeleyen kod dur-->
<pages validateRequest="false" enableEventValidation="false" enableViewStateMac="false" viewStateEncryptionMode="Never"></pages> <!--MAC failed hatası alandığında kerem bunu koydu-->
</system.web>
------------------------
Gridview in html kodlarını yorumlayabilmesi için aşağıdaki kodu ilgili stun sourcesine yazmak gerekir
HtmlEncode="False"
tam kullanım
<asp:BoundField DataField="icerik" HeaderText="icerik" SortExpression="icerik" HtmlEncode="False" />
------------------------
aspx sayfasında (dizayn sayfasından bahsediyorum) linke emin misiniz diye sordurma
onclick="return confirm('Silmek istediğinizden emin misiniz?');" title="Sil"
tam kullanım
<a onclick="return confirm('Silmek istediğinizden emin misiniz?');" title="Sil" href="urun_sil.aspx?urun_ID=<%# Eval("urun_ID") %> ">Sil</a> 
---------------------------------
soldan itibaren kaç karakterin alınacağı
string birler_basamagi = siatis_fiyati_islem_1.ToString().Substring(1);
---------------------------------
hücredeki karakter sayısını verir
int len= txt_alis_fiyati.Text.Length;
----------------------------
 
<%-- textbox'a sadece rakam ve virgül girişi baş --%>
    <script>
        function numeric(evt) {
            var theEvent = evt || window.event;
            var key = theEvent.keyCode || theEvent.which;
            key = String.fromCharCode(key);
            var regex = /[0-9]|\,/;
            if (!regex.test(key)) {
                theEvent.returnValue = false;
                if (theEvent.preventDefault) theEvent.preventDefault();
            }
        }</script>
<%-- textbox'a sadece rakam ve virgül girişi son --%>
bu işlem yapıldıktan sonra ilgili textbox ın source sine şunu yazmayı unutma
onkeypress="numeric(event)"
 
----------------------------
textbox fiyat formatı (autopostback i true yapmayı unutma)
ilgili kutucuğun üzerine çift tıkla (evente) ve aşağıdaki kodu yaz
 
textBox1.Text = string.Format("{0:#,##0.00}", double.Parse(textBox1.Text));
----------------------------------------------------
replace
CmdEkle.Parameters.AddWithValue("@kargo_agirligi", txt_kargo_agirligi.Text.Replace(",",".").Replace("-","0"));
--------------------------------------------------------------------
Kod bloğunu gizleme ve açıklama ekleme
#region "açıklama buraya gelecek"
#endregion
 
----------------------------------------------------------
veritabanından ddliste veri çekerken ilk satırı farklı (seçiniz gibi) yapmanın yolunu reyonmarkada
kategori_duzenle ve urun_kategorileri sayfalarında yaptım
 
veya aşağıdaki gibi bir dropdown (ddl) veri çekerken ilk satırı farkıl yapar
  void ilcedoldur_uye_ol()
    {
 
        ListItem seciniz = new ListItem();
        seciniz.Selected = true;
        seciniz.Value = "0";
        seciniz.Text = "Seçiniz";
        ddl_ilce_uye_ol.Items.Add(seciniz);
 
 
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM tbl_ilce  where il_id='"+ddl_il_uye_ol.SelectedValue+"' ORDER BY ilce_ad ASC"  , db.Ac());
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
            ListItem item = new ListItem();
            item.Text = dr["ilce_ad"].ToString();
            item.Value = dr["ilce_id"].ToString();
            ddl_ilce_uye_ol.Items.Add(item);          
 
            item = null;
        }
        dr.Close();
        dr.Dispose();
        cmd.Connection.Close();
        cmd.Dispose();
    }
 
---------çekilen id ye göre silme linki yazma (.cs) de----------
String strKategori = drSQL["kategori"].ToString() + "<a href=kategori_sil.aspx?kategori_ID="+drSQL["kategori_ID"].ToString()+">"+"Sil"+"</a>";
 
-----------alerte tamam denilince istenilen sayfaya gitme kodu-------
 Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
alert(""Önce Alt Kategorileri Silmelisiniz..."");  
window.location = ""urun_kategorileri.aspx"";    
</script>");
 
 //-----------------alt kategorisi var mı bak ve gerekeni yap baş------------
 
        string sql = "Select ust_kategori_ID FROM urun_kategorileri WHERE ust_kategori_ID=" + Request.QueryString["kategori_ID"].Trim();
        SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(sql, db.Ac());
        DataTable dt = new DataTable();
        adap.Fill(dt);
 
 Response.Write(dt.Rows.Count);
        if (dt.Rows.Count > 0)
        {   
     
 Response.Write(@"<script type=""text/javascript"">
alert(""Önce Alt Kategorileri Silmelisiniz..."");  
window.location = ""urun_kategorileri.aspx"";    
</script>");
     
        }
 
        else
        { 
          string silmeSorgusu = "DELETE from urun_kategorileri where kategori_ID=" + Request.QueryString["kategori_ID"]; //nevzat
        SqlCommand silKomutu = new SqlCommand(silmeSorgusu, db.Ac());
        silKomutu.ExecuteNonQuery();
        Response.Redirect("urun_kategorileri.aspx");
        }
//-----------------alt kategorisi var mı bak ve gereken yap son-------------
 
 
-------------giridview den silerken onay ister-----------
aşağıdaki kod COLUMS un içine yazılır diğer sil gridview in özelliklerinden görünmez yapılır
 
<asp:TemplateField ItemStyle-Width="60" HeaderText="Sil">
 
    <ItemTemplate>
 
       <asp:LinkButton ID="lbKullaniciSil" Runat="server" OnClientClick="return confirm('Kullaniciyi Silmek Istediginize Emin Misiniz?');" CommandName="Delete">Sil</asp:LinkButton>
 
    </ItemTemplate>
 
</asp:TemplateField>
 
-----------------------------------------------------------
veritabanından gelen değere göre radibutton list ve ddlist lerin ayarlanması 
reyonmarka da kategori düzenlede yapıldı bu yapım hem aspx hemde aspx.cs de birlikte yapıldı
---------------------------------------------------------------
 
silme onay kutusu reyonmarka da urun_kategorileri.aspx.cs sayfasında ayarlandı
-----------------------------------------------------------------
 
 
 

 

noya bilgisayar kursu

NOYA BİLGİSAYAR KURSU

Fetihtepe Mahallesi Halıcıoğlu Yanyol Cd. 
No: 5/3 (ŞarkPasajı) Cemal Kamacı Spor Salonu Karşısı Şark Durağı Üstü - Okmeydanı
Beyoğlu / İstanbul 
 
0 (212) 238 99 32
0 (532) 650 81 77

noya bilgisayar harita